Tiếng Việt
English

Hướng dẫn đặt hàng và điều khoản hợp đồng/ Placing an Order and Contract terms with customers

HƯỚNG DẪN ĐẶT HÀNG VÀ ĐIỀU KHOẢN HỢP ĐỒNG

STEP OF PLACING AN ORDER AND CONTRACT TERMS WITH CUSTOMERS

I.HƯỚNG DẪN ĐẶT HÀNG 

I. PLACING AN ORDER – STEP BY STEP

Khách Hàng có thể đặt hàng trực tuyến ở ứng dụng TAKASHIMAYA ONLINE (“Ứng Dụng Di Động”) thông qua các bước đặt hàng cơ bản dưới đây:

Bước 1: Tìm kiếm sản phẩm
Khách Hàng tiến hành đăng nhập và tìm kiếm các lựa chọn sản phẩm bằng một trong các cách sau:

 • Gõ tên sản phẩm vào thanh tìm kiếm

 • Tìm sản phẩm theo danh mục ngành hàng

Sau khi trang hệ thống thể hiện các kết quả theo tìm kiếm, Khách Hàng vui lòng nhấp trực tiếp vào sản phẩm để hiển thị các thông tin của sản phẩm (tương tự các thông tin trên nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật) như tên sản phẩm, mô tả, giá tiền, đặc tính sản phẩm, lưu ý khi sử dụng, v.v..

Bước 2: Lựa chọn sản phẩm 
Sau khi đã lựa chọn được sản phẩm ưng ý, Khách Hàng nhấn nút “THÊM VÀO GIỎ HÀNG” để sản phẩm tự động được lưu vào giỏ hàng và Khách Hàng có thể tiếp tục lựa chọn các sản phẩm khác. Số lượng sản phẩm đã được lựa chọn sẽ hiển thị ở biểu tượng giỏ hàng ở góc trên bên phải màn hình.

Bước 3: Kiểm tra giỏ hàng và điều chỉnh sản phẩm (nếu cần)

 • Sau khi kết thúc việc lựa chọn sản phẩm, Khách Hàng vui lòng bấm chọn biểu tượng “GIỎ HÀNG CỦA BẠN” để kiểm tra các thông tin trong giỏ hàng. Tại thời điểm này, Khách Hàng kiểm tra lại sản phẩm cần mua, đơn giá sản phẩm, tùy chỉnh mục số lượng, màu sắc, kích cỡ hoặc các phân loại khác; hoặc xóa bỏ các sản phẩm đã chọn; hoặc quay lại tiếp tục mua hàng. Số tiền tạm tính (chưa bao gồm phí vận chuyển) sẽ được hiện thị ở góc phải của giao diện.

 • Nhập mã giảm giá/ Phiếu mua hàng (nếu có)

 • Khách Hàng kiểm tra tổng giá trị đơn hàng, nếu đồng ý thì đến trang thanh toán bằng cách nhấn nút “TIẾP TỤC”

 • Trang đăng nhập tài khoản sẽ xuất hiện nếu Khách Hàng chưa tiến hành đăng nhập. Vui lòng tiến hành đăng nhập nếu Khách Hàng đã đăng kí tài khoản thành viên, hoặc nếu Khách Hàng là người dùng mới, vui lòng hoàn tất các bước đăng ký để tiếp tục mua hàng.

Bước 4: Điền thông tin giao hàng

 • Khách Hàng vui lòng điền các thông tin giao hàng bao gồm: Tên, số điện thoại nhận hàng, địa chỉ thư điện tử (email), địa chỉ nhận hàng.

 • Sau khi Khách Hàng hoàn thành nhập thông tin giao hàng, phí giao hàng chi tiết sẽ được thể hiện chính xác.

Bước 5: Kiểm tra thông tin 

 • Khách Hàng kiểm tra lại thông tin đơn hàng, phí vận chuyển, thành tiền.

 • Nếu Khách Hàng muốn xuất hóa đơn, vui lòng nhấn nút vào ô “Xuất hóa đơn GTGT” và điền đầy đủ thông tin.

 • Nếu Khách Hàng đã kiểm tra đầy đủ thông tin và đồng ý với mọi thông tin, vui lòng nhấn nút “Thanh Toán”

Bước 6: Lựa chọn phương thức thanh toán và tiến hành thanh toán
Khách Hàng có thể lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp trong các phương thức thanh toán đã được liệt kê, và tiến hành thanh toán theo hướng dẫn.
Bước 7: Thông báo Đặt hàng thành công
Sau khi hoàn tất cả bước đặt mua hàng, Khách Hàng sẽ được chuyển sang trang thông báo đặt hàng thành công bao gồm: Mã số đơn hàng, thời gian đặt hàng.
Bước 8: Theo dõi tình trạng đơn hàng
 Sau khi đặt hàng thành công, Khách Hàng có thể theo dõi tiến trình xử lý của đơn hàng bằng cách chọn mục “Chức Năng”, sau đó nhấp chọn “Quản lý đơn hàng”.

If the Customers wish to purchase products via mobile app TAKASHIMAYA ONLINE (“Mobile App”), please follow our instructions on how to place an order as follows:
Step 1: Find products
The Customer, after log-in, can research product and choose in one of the following ways:

 • Type the name of product in search bar

 • Find on Category List

A summary of the selected products will appear, the Customers click an item you want to buy, and the system will display the product information (similar to the information on goods labels as prescribed by law) such as name, description, retail price, characteristic, caution, etc.

Step 2: Choose the product
Once you have selected the products you want to buy, click on button “ADD TO CART” to let products auto added in shopping cart to continue shopping. Number of selected products is shown in the cart icon in the upper right-hand corner.

Step3: Check your shopping cart and change your order (if necessary)
 

 • Whenever you are ready to confirm your order, click on the button “YOUR SHOPPING CART” to check the information on your shopping cart. At this point, you will be able to check the products, price, modify the number of units for each product, color, size or other categories; or even delete a selected product, or return to continue shopping. The sub-total value (excluding of delivery fee) will be appeared in the right corner of screen.

 • Enter promotion code/coupon (if any)

 • The Customer checks the total value of the order, if agree, please go the payment step by clicking the button “CONTINUE”.

 • The registration page will appear if you did not log in. If you are already a registered user, just sign in with your account. If you are a new user, you will have to complete the form that appears to continue order.

Step 4: Fill the shipping address
 

 • Please enter your shipping details by filling in all fields, including: Name, phone number, address, email.

 • After finishing entering the shipping details, the delivery fee will have appeared.

Step 5: Check the information
 

 • Please check again the order details, delivery fee, total amount

 • If you wish to request an invoice, you will need to click on button “Issue VAT” and provide all necessary data.

 • If the Customer has fully checked the information and agrees with all the information, please press the "Pay" button.

Step 6: Choose a payment method and proceed to pay
You can choose the appropriate payment method from the listed payment methods, and proceed with the payment according to the instructions.

Step 7: Notice of Order Successful
Once all steps to place an order are completed, the confirmation page of the purchase will appear with the information including: Tracking number, order time.

Step 8: Tracking order
 after placing the order successfully, the Customer can follow the tracking of order by accessing “Function” section, then click “Manage Orders”.

II . ĐIỀU KHOẢN HỢP ĐỒNG

II. TERMS OF CONTRACT

Giới thiệu
Điều khoản hợp đồng (“Điều Khoản Hợp Đồng”) này áp dụng cho các giao dịch được thực hiện thông qua và ứng dụng di động TAKASHIMAYA ONLINE (“Ứng Dụng Di Động”), được thiết lập và thuộc sở hữu của CÔNG TY TNHH TAKASHIMAYA VIỆT NAM, mã số thuế 0312505165, trụ sở đặt tại Saigon Centre, số 65 Lê Lợi, phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh (“Takashimaya”, hoặc “chúng tôi”).  Các thuật ngữ viết hoa mà không được định nghĩa trong Điều Khoản Hợp Đồng sẽ có nghĩa như được định nghĩa tại các văn bản có liên quan.
Nhằm bảo vệ và đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho Khách Hàng, chúng tôi thông tin đến Khách Hàng những Điều Khoản Hợp Đồng khi Khách Hàng truy cập và tiến hành giao dịch thông qua Ứng Dụng Di Động của Takashimaya.
Khách Hàng vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản Hợp Đồng bên dưới trước khi tiến hành đặt hàng. Việc truy cập vào Ứng Dụng Di Động và đặt mua hàng hóa từ phía Khách Hàng được xem là Khách Hàng đã chấp nhận và hiểu rõ các điều khoản hợp đồng giữa Takashimaya và Khách Hàng. Takashimaya có quyền thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung hoặc lược bỏ bất kì phần nào của Điều Khoản Hợp Đồng này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay sau khi được đăng trên Ứng Dụng Di Động mà không cần thông báo trước. Khi Khách Hàng tiếp tục sử dụng Ứng Dụng Di Động, sau khi các thay đổi về điều khoản này được đăng tải, có nghĩa là Khách Hàng chấp nhận với những thay đổi đó. Khách Hàng vui lòng kiểm tra các điều khoản hợp đồng tại mỗi thời điểm mua hàng để cập nhật những thay đổi Điều Khoản Hợp Đồng sẽ được áp dụng cho Khách Hàng vào thời điểm mua hàng.
 

Introduce
This contract term (“Contract Terms”) applies to all transactions made through TAKASHIMAYA ONLINE mobile application (“Mobile App”), established and owned by TAKASHIMAYA VIETNAM CO., LTD, tax code 0312255165, headquartered at Saigon Centre, 65 Le Loi, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City (“Takashimaya” , or “we”). Capitalized terms that are not defined in the Terms of Contract shall have the same meanings as defined in the relevant documents.
 In order to protect and ensure the best interests of Customers, we inform Customers of the Contract Terms when Customers access and conduct transactions through Takashimaya's Mobile App. Please read the Terms of Contract below carefully before placing an order. Accessing the Mobile App and ordering goods from the Customer is considered to be the Customer's acceptance and understanding of the contract terms between Takashimaya and the Customer. Takashimaya reserves the right, at any time, to change, modify, add or omit any part of these Contract Terms. The amendment will take effect immediately after being posted on the Mobile App without prior notice. When the Customer continues to use the Mobile App, after the changes to these terms are posted, it means that the Customer accepts those changes. Customers are kindly requested to check the contract terms at each time of purchase to update any changes to the Contract Terms that will be applied to the Customer at the time of purchase.

Phạm vi áp dụng 
Điều Khoản Hợp Đồng này được áp dụng cho Khách Hàng đặt mua các sản phẩm được bán tại Ứng Dụng Di Động, và có nhu cầu được giao sản phẩm đến các địa điểm phù hợp với chính sách giao hàng đăng tải tại Ứng Dụng Di Động.
Khách Hàng bao gồm mọi cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, độ tuổi từ 18 tuổi trở lên và có tài sản để thực hiện giao dịch mua hàng, hoặc có sự giám sát của người giám hộ hợp pháp.
Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ phần nào của Ứng Dụng Di Động này với mục đích thương mại hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu không được chúng tôi cho phép bằng văn bản. Nếu Khách Hàng vi phạm bất cứ điều nào trong đây, chúng tôi sẽ hủy tài khoản của Khách Hàng mà không cần báo trước.
 

Scope of application
These Terms of Contract are applied to Customers who order products sold at the Mobile App, and wish to deliver products to the address in accordance with the Delivery Policy posted on the Mobile App.
Customers include any individual who has full capacity for civil acts, is 18 years of age or older and has assets to make a purchase, or is under the supervision of a legal guardian.
 It is strictly forbidden to use any part of this Mobile App for commercial purposes or on behalf of any third party without our written permission. If the Customer violates any of these, we will cancel the customer's account without prior notice.

Quản lý tài khoản
Takashimaya sẽ cấp một tài khoản (Account) sử dụng để Khách Hàng có thể mua các sản phẩm trên Ứng Dụng Di Động theo các quy định trong Điều Khoản Sử Dụng.
Trong suốt quá trình sử dụng tài khoản, Khách Hàng đồng ý nhận tin nhắn, email quảng cáo từ Ứng Dụng Di Động. Nếu không muốn tiếp tục nhận tin nhắn hoặc email, Khách Hàng có thể từ chối bằng cách nhấp vào đường link ở dưới cùng trong mọi email quảng cáo, hoặc nhắn tin hủy theo hướng dẫn tại tin nhắn đã nhận.
Khi đăng kí tài khoản, Khách Hàng phải cung cấp thông tin xác thực và cập nhật nếu có bất kì thay đổi nào, đồng thời có trách nhiệm bảo mật tài khoản và mật khẩu đăng nhập của mình. Trong trường hợp tài khoản bị truy cập trái phép, Khách Hàng phải thông báo ngay cho Takashimaya để có biện pháp xử lí. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc mất mát gây ra do Khách Hàng không tuân thủ quy định này.
Takashimaya toàn quyền quyết định việc cấp, khóa tài khoản (một phần hoặc toàn bộ) trong các trường hợp:

 • Khi có quyết định hoặc yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

 • Khi Takashimaya phát hiện Khách Hàng có hành vi mua hàng không trung thực theo đánh giá của Takashimaya, ví dụ như hành vi không trung thực, lừa đảo, tạo đơn hàng ảo, có dấu hiệu lừa đảo hoặc lạm dụng các mã giảm giá.

Account management
Takashimaya will grant an account so that Customers can use this account for purchasing products on Mobile App according to the provisions of the Terms of Use.
During the process of using the account, the Customer agrees to receive promotional emails/SMS from the Mobile App. If you do not want to continue to receive sms or email, customers can opt-out by clicking on the link at the bottom of every promotional email, or send a message to unsubscribe according to the instructions in the received message.
When registering an account, the Customer must provide authentication information and update it if there are any changes, and is responsible for keeping this account and login password confidential. In case of unauthorized access to the account, the Customer must immediately notify Takashimaya to take action. We do not accept any responsibility, directly or indirectly, for damage or loss caused by the customer's failure to comply with the regulations.
Takashimaya reserves the right to decide whether to grant or block an account (in part or whole) in the following cases:

 • When there is a decision or written request of a competent authority as prescribed by law;

 When Takashimaya detects that Customers have dishonest purchasing behavior according to Takashimaya's assessment, such as dishonest behavior, fraud, creating virtual orders, signs of fraud or abuse of discount codes.

Đặt hàng và xác nhận đơn hàng
Khi Khách Hàng đặt hàng tại Ứng Dụng Di Động, Takashimaya sẽ tiếp nhận yêu cầu đặt hàng và gửi ngay đến Khách Hàng mã số đơn đặt hàng. Tuy nhiên, yêu cầu đặt hàng cần thông qua một bước xác nhận đơn hàng, Takashimaya chỉ xác nhận đơn hàng nếu yêu cầu đặt hàng của Khách Hàng thỏa mãn các tiêu chí thực hiện đơn hàng tại Ứng Dụng Di Động.
 Để yêu cầu đặt hàng được xác nhận nhanh chóng, Khách Hàng vui lòng cung cấp đúng và đầy đủ các thông tin liên quan đến việc giao nhận, hoặc các điều khoản và điều kiện của chương trình khuyến mại (nếu có) mà Khách Hàng tham gia.

Order and confirmation
When a Customer places an order at the Mobile App, Takashimaya will receive the order request and immediately send the order number to the Customer. However, the order request needs to go through an order confirmation step, Takashimaya only confirms the order if the Customer's order request meets the order fulfillment criteria at the Mobile App.
 In order for the order to be confirmed quickly, the Customer is requested to provide correct and complete information related to the delivery, or the terms and conditions of the promotion (if any) that the Customer join.

Giá trị đơn hàng và hình thức thanh toán
Giá cả của sản phẩm trên Ứng Dụng Di Động đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác. Trong mọi trường hợp, giá của sản phẩm không bao gồm chi phí vận chuyển. Chi phí vận chuyển được quy định tại Chính Sách Giao Hàng đăng tải trên Ứng Dụng Di Động.
Khách Hàng thanh toán giá trị của đơn đặt hàng theo quy định tại Chính Sách Thanh Toán. Khi nhấn (click) vào nút “Thanh Toán” để tiến hành thanh toán Đơn đặt hàng có nghĩa là Khách Hàng xác nhận đã rà soát kỹ các thông tin của Đơn hàng và đồng ý với điều khoản và điều kiện được áp dụng cho giao dịch mua hàng đó.
Takashimaya cung cấp các hình thức thanh toán: Thanh toán quét mã VNPAY-QR, Thanh toán qua ứng dụng Mobile Banking, Thanh toán qua Thẻ ATM và tài khoản ngân hàng, Thanh toán qua Thẻ thanh toán Quốc tế. Takashimaya chưa hỗ trợ hình thức thanh toán bằng tiền mặt. Khách Hàng vui lòng tham khảo thêm Chính Sách Thanh Toán của chúng tôi được công khai trên Ứng Dụng Di Động.
Để đảm bảo an toàn thanh toán, Khách Hàng lưu ý: (i) chỉ thực hiện thanh toán trực tuyến tại cửa sổ liên kết từ Ứng Dụng Di Động chuyển đến; (ii) sử dụng và bảo quản thẻ và thông tin thẻ/tài khoản một cách bảo mật và cẩn thận; (iii) trong mọi trường hợp, Khách Hàng vui lòng không để lộ số CVV/CVS/CSC (là mã số bảo mật, bộ ba ký tự số được in ở mặt sau thẻ) để bảo mật thông tin của thẻ.
 

Order value and payment method
The price of the product on the Mobile App is inclusive of value-added tax and other taxes. In all cases, the price of the product does not include shipping costs. Shipping costs are specified in the Delivery Policy posted on the Mobile App.
The Customer pays the value of the order as specified in the Payment Policy. When clicking on the "Pay" button to proceed with the payment of the Order, it means that the Customer confirms that she/he has carefully reviewed the information of the Order and agrees to the terms and conditions applied to that order.
Takashimaya provides payment methods: Payment by scanning the VNPAY-QR code, Payment via Mobile Banking application, Payment via ATM card and bank account, and Payment via International payment card. Takashimaya system has not supported cash payment. Please refer to our Payment Policy which is published on the Mobile App.
 To ensure payment security, please be noted that: (i) only make online payments at the link from the Mobile App; (ii) securely and carefully use and maintain the card and card/account information; (iii) in all cases, please do not reveal your CVV/CVS/CSC number (which is a security code, a set of three numbers printed on the back of the card) to keep the card's information secure.

Mã giảm giá và chương trình khuyến mại
Nhằm mục đích mang lại nhiều lợi ích cho Khách Hàng, Takashimaya thường xuyên tổ chức các chương trình khuyến mại, giảm giá đặc biệt thông qua việc mua hàng trực tuyến. Chúng tôi sẽ thông báo đến Khách Hàng chi tiết thể lệ tham gia chương trình trên Ứng Dụng Di Động mỗi khi thực hiện.
Takashimaya có quyền từ chối các đơn hàng không thỏa mãn điều khoản và điều kiện tham gia các chương trình khuyến mại mà không cần thông báo đến Khách Hàng. Vì vậy, xin Khách Hàng vui lòng tham khảo kĩ thể lệ của từng chương trình trước khi tham gia.

Discount codes and promotion program
In order to bring many benefits to Customers, Takashimaya regularly organizes promotions and special discounts through online purchases. We will notify Customers of the detailed scheme for participating in the program on the Mobile App.
 Takashimaya reserves the right to refuse orders that do not satisfy the terms and conditions of participating in promotions without notice to Customers. Therefore, please carefully refer to the scheme of each program before participating.

Giao hàng và vận chuyển
Sản phẩm sẽ được giao đến địa chỉ Khách Hàng cung cấp trong đơn đặt hàng vào thời gian quy định tại Chính Sách Giao Hàng, hoặc thời gian Khách Hàng yêu cầu với điều kiện phù hợp với chính sách đó. Người nhận hàng phải kiểm tra tình trạng sản phẩm và ký vào phiếu giao hàng sau khi nhận. Rủi ro và quyền sở hữu sản phẩm sẽ được chuyển cho Khách Hàng từ thời điểm người nhận hàng ký vào phiếu giao hàng. Khách Hàng cần giữ lại phiếu giao hàng để đối soát hoặc để giải quyết các vấn đề có thể phát sinh liên quan đến sản phẩm (nếu có).
 

Delivery 
Products will be delivered to the address provided by the Customer in the order at delivery time as specified in the Delivery Policy, or the time as requested by the Customer, provided that it is consistent with that policy. The Customer must check the product condition and sign the receipt note upon receipt. The risk and ownership of the product will be passed to the Customer from the time the Customer signs on the receipt note. Customers need to keep the receipt note to cross-check or to solve problems that may arise related to the product (if any).

Giá cả
Giá cả sản phẩm được niêm yết trên Ứng Dụng Di Động là giá bán cuối cùng đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Giá cả của sản phẩm có thể thay đổi tùy thời điểm và phụ thuộc vào chương trình khuyến mại kèm theo. Phí vận chuyển hoặc phí thực hiện đơn hàng sẽ được áp dụng thêm nếu có, và sẽ được hiển thị rõ tại trang “Thanh toán” khi quý khách tiến hành đặt hàng.
Mặc dù chúng tôi cố gắng tốt nhất để bảo đảm rằng tất cả các thông tin và giá hiển thị là chính xác đối với từng sản phẩm, đôi khi sẽ có một số trường hợp bị lỗi hoặc sai sót. Nếu chúng tôi phát hiện lỗi về giá của bất kỳ sản phẩm nào trong đơn hàng của Khách Hàng, chúng tôi sẽ thông báo cho Khách Hàng trong thời gian sớm nhất có thể và gửi đến Khách Hàng lựa chọn để xác nhận lại đơn hàng với giá chính xác hoặc hủy đơn hàng. Nếu chúng tôi không thể liên lạc với Khách Hàng, đơn hàng sẽ tự động hủy trên hệ thống và lệnh hoàn tiền sẽ được thực hiện.

 

Price
The product price listed on the Mobile App is the final retail price including value added tax (VAT). The price of the product may be changed from time to time and depending on associated promotion programs. Additional shipping or order fulfillment fees will apply, if any, and will be clearly displayed on the “Payment” page when you place your order.
 Even though we always do our best to ensure that all information and prices displayed are correct for each product, however there are some occasional instances of errors or omissions. If we discover any errors in the price of any product in a Customer's order, we will notify the Customer as soon as possible and give the Customer the option to reconfirm the order with the correct price or cancel the order. If we are unable to contact the customer, the order will be automatically canceled on the system and a refund will be made.

Thông tin sản phẩm
Takashimaya cung cấp thông tin chi tiết đối với từng sản phẩm và chúng tôi đăng tải trên Ứng Dụng Di Động. Chúng tôi khuyến khích Khách Hàng nên xem xét kỹ lưỡng toàn bộ các mô tả của sản phẩm trước khi quyết định đặt hàng.
Trong trường hợp Khách Hàng nhận được sản phẩm không đúng với sản phẩm được mô tả trên Ứng Dụng Di Động, Khách Hàng vui lòng thông báo đến bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của chúng tôi trong thời gian sớm nhất kể từ thời điểm nhận hàng, đồng thời đảm bảo sản phẩm trong tình trạng chưa qua sử dụng để được hỗ trợ đổi trả. Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo Chính Sách Đổi Trả và Hoàn Tiền..
 

Product information
Takashimaya provides details of each product and publishes on Mobile App. We encourage Customers to carefully review all product descriptions before placing an order.
 In case the Customer receives a product that is not in accordance with the product described on the Mobile App, the Customer please notify our Customer Service as soon as possible from the time of receiving, and please keep the products in unused condition to return or exchange. For details, please refer to Return, Refund and Exchange Policy.

Xuất hóa đơn
Trong trường hợp Khách Hàng mong muốn xuất hóa đơn, vui lòng nhấn (click) vào mục “Xuất hóa đơn GTGT”, Khách Hàng vui lòng cung cấp thông tin xuất hóa đơn một cách trung thực và chính xác. Takashimaya xuất hóa đơn dựa trên giá trị đơn hàng của sản phẩm (đã bao gồm các loại thuế, phí vận chuyển) theo quy định của pháp luật.
 

Invoice
 In case the Customer wants to issue an invoice, please click on the item "Issue VAT", please provide truthful and accurate invoice information. Takashimaya will issue an invoice based on the purchase order value of the product (including taxes and delivery fees) in accordance with the law.

Chính sách về hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng
Takashimaya luôn cố gắng nỗ lực hết sức để cung cấp hàng hóa và dịch vụ tốt nhất cho Khách Hàng thông qua các sản phẩm của mình trên Ứng Dụng Di Động, và cam kết không bán các sản phẩm sản xuất trái phép, sao chép, hàng giả, hàng nhái, không rõ nguồn gốc xuất xứ, v.v.
Trong trường hợp Khách Hàng có nghi ngờ sản phẩm được sản xuất trái phép, sao chép, hàng giả, hàng nhái, không rõ nguồn gốc xuất xứ, v.v., Khách Hàng vui lòng thông báo ngay lập tức cho chúng tôi bằng cách liên hệ bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng để được hỗ trợ.
 

Policy on counterfeit and poor-quality goods
Takashimaya always tries ours best to provide the best goods and services to Customers through our products on Mobile App, and commit not to sell unauthorized manufactured products, counterfeit goods, or goods of unknown origin, etc.
 In the event that the Customer found that the product is illegally manufactured, copied, counterfeit, or of unknown origin, etc., please inform us immediately by contacting our Customer Service for support.

Đổi/trả sản phẩm
 Việc đổi, trả sản phẩm được thực hiện theo quy định tại Chính Sách Đổi Trả và Hoàn Tiền đăng tải tại Ứng Dụng Di Động.

Return/exchange product
 Return and exchange of products is referred to the Return, Exchange and Refund Policy posted on the Mobile App.

Tích điểm và đổi điểm
Quy định về tích điểm, đổi điểm thưởng được thực hiện theo Chính Sách Thành Viên quy định tại Ứng Dụng Di  Động

Accumulate and redeem points
 Regulations on accumulating and redeeming bonus points are implemented in accordance with the Member Rules as specified in the Mobile App.

Quyền sở hữu trí tuệ
Mọi quyền sở hữu trí tuệ (đã đăng ký hoặc chưa đăng ký), nội dung thông tin và tất cả các thiết kế, văn bản, đồ họa, phần mềm, hình ảnh, video, âm nhạc, âm thanh, biên dịch phần mềm, mã nguồn và phần mềm cơ bản đều là tài sản của chúng tôi. Toàn bộ nội dung của Ứng Dụng Di Động được bảo vệ bởi pháp luật của Việt Nam và các hiệp ước quốc tế.
 Khách Hàng không được sử dụng hoặc sao chép bất kỳ thông tin, hình ảnh, phần mềm, âm nhạc, v.v. và bất kỳ tài sản trí tuệ nào khác của Takashimaya cho bất kỳ mục đích gì khi chưa có sự đồng ý của Takashimaya.

Intellectual property rights
All intellectual property rights (registered or unregistered), informational content and all design, text, graphics, software, images, video, music, sound, software compilation the software, the source code and the underlying software are our property. The entire content of the Mobile App is protected by the laws of Vietnam and international treaties.
 Customer may not use or copy any information, images, software, music, etc. and any other intellectual property of Takashimaya for any purpose without Takashimaya's written consent.

Quy định về bảo mật
Chúng tôi coi trọng việc bảo mật thông tin và sử dụng các biện pháp tốt nhất bảo vệ thông tin và việc thanh toán của quý khách. Thông tin của Khách Hàng trong quá trình thanh toán sẽ được mã hóa để đảm bảo an toàn. Quý khách không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Ứng Dụng Di Động cũng nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống. Cá nhân hay tổ chức vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật nhưng trong trường hợp pháp luật hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải thực hiện nghĩa vụ cung cấp những thông tin này.
Để hiểu rõ về chính sách bảo mật thông tin của Takashimaya, Khách Hàng vui lòng tham khảo “Chính Sách Bảo Mật Thông Tin” được đăng tải trên Ứng Dụng Di Động.
 

Privacy Policy
We attach great importance to information security and use best effort to protect your information and payment transaction. Customer information during payment process will be encrypted to ensure safety. You must not use any program, tool or other means to interfere with the system or change the data structure. The Mobile App also strictly prohibits the distribution, dissemination or promotion of any activities aimed at interfering, destroying or infiltrating the system's data. Individuals or organizations violates this term will be handled in accordance with the law.
All transaction information will be kept confidential, but in the event that the law or the competent state agency requests, we will be forced to provide this information.
In order to have better understanding about Takashimaya’s privary policy, please refer to "Privacy Policy" uploaded on the Mobile App.

Giải quyết hậu quả do lỗi nhập sai thông tin
Khách Hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác khi tham gia giao dịch tại Ứng Dụng Di Động. Trong trường hợp Khách Hàng nhập sai thông tin, Takashimaya có quyền từ chối thực hiện giao dịch.
 

Resolving consequences due to incorrect information input
 Customers are responsible for providing complete and accurate information when participating in transactions at the Mobile App. In case the Customer enters wrong information, Takashimaya has the right to refuse to perform the transaction.

Giải quyết tranh chấp 
Bất kỳ khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến giao dịch trên tại Ứng Dụng Di Động hoặc các Điều  Khoản Hợp Đồng này đều sẽ được giải quyết bằng hình thức thương lượng, hoặc tại Tòa án có thẩm quyền của Việt  Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam

Dispute resolution
 Any claim or dispute arising out of or in connection with the above transaction at the Mobile App or these Terms of Contract shall be resolved by negotiation, or at the competent Court of Vietnam in accordance with Vietnamese law.

Luật áp dụng
Tất cả các Điều Khoản Hợp Đồng này (và tất cả nghĩa vụ phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều Khoản Hợp Đồng  này) sẽ bị chi phối và được hiểu theo luật pháp Việt Nam.
CẬP NHẬT VÀO NGÀY 11 THÁNG 05 NĂM 2022 VÀ CÓ HIỆU LỰC NGAY LẬP TỨC

 

Applicable Law
All terms of this Contract (and all obligations arising out of or in connection with these Terms of Contract) shall be  governed by and construed in accordance with the laws of Vietnam.
LAST UPDATEDON 11 MAY 2022 AND COME INTO EFFECT IMMEDIATELY

;
zalo-chatzalo-chat