Tiếng Việt
English

Điều khoản sử dụng/ Terms of use

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

TERMS OF USE

Vui lòng xem xét kỹ các điều khoản sử dụng được quy định theo đây (“Điều Khoản Sử Dụng”). Thông qua việc truy cập,  duyệt nội dung, hoặc sử dụng bất kì nội dung, hình ảnh nào của ứng dụng di động TAKASHIMAYA ONLINE (“Ứng Dụng  Di Động”), Khách Hàng công nhận rằng đã đọc, hiểu và nhất trí với việc tuân thủ các quy định của những điều khoản này.  Trong trường hợp không đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng, Khách Hàng có thể không tải xuống, không đăng ký vào Ứng  Dụng Di Động. Khách hàng cũng thừa nhận rằng, Điều Khoản Sử Dụng kết hợp với các chính sách khác tạo thành một  thỏa thuận pháp lý giữa khách hàng và Công Ty TNHH Takashimaya Việt Nam (“Thỏa Thuận”).

Please carefully read these terms of use as provided herein (“Terms of Use”). By accessing, browsing or using any  content parts thereof, or images of mobile app “Takashimaya Online” (“Mobile App”), you acknowledged that you  have read, understood and agreed to these terms. If you do not agree, please do not download or sign up for our  Mobile App. You also concede that the Terms of Use and other policies form an integrated agreement between you  and Takashimaya Vietnam Ltd. (“Agreement”).

A. MỤC LỤC

A. INDEX

1. GIỚI THIỆU
2. MỤC ĐÍCH
3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
4. ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN TAKASHIMAYA
5. CHẤP NHẬN ĐƠN HÀNG VÀ GIÁ CẢ
6. THAY ĐỔI, HỦY BỎ GIAO DỊCH TRÊN ỨNG DỤNG DI ĐỘNG
7. GIẢI QUYẾT HẬU QUẢ DO LỖI NHẬP SAI THÔNG TIN
8. THAY ĐỔI ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG
9. BẢN QUYỀN TÁC GIẢ
10. NHÃN HIỆU
11. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN
12. TÍNH CHÍNH XÁC CỦA THÔNG TIN
13. CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ VÀ HOÀN TIỀN
14. GIAO HÀNG
15. PHẢN HỒI, ĐỀ XUẤT VÀ ĐÓNG GÓP KHÁC
16. TUYÊN BỐ VÀ TRÁCH NHIỆM
17. PHÒNG CHỐNG VI-RÚT VÀ KHẢ NĂNG TƯƠNG THÍCH
18. BỒI THƯỜNG
19. LUẬT ÁP DỤNG VÀ CƠ QUAN TÀI PHÁN
20. THÔNG TIN LIÊN HỆ HỮU ÍCH

1. INTRODUCTION
2. PURPOSE
3. USER MANUAL
4. REGISTRATION OF MEMBER OF TAKASHIMAYA
5. ORDER ACCEPTANCE AND PRICE
6. ADJUSTMENT, CANCELATION ON MOBILE APP
7. THE CONSEQUENCE RESOLVE OF TYPING ERROR
8. CHANGES TO TERMS OF USE
9. COPYRIGHT
10. TRADEMARKS
11. PRIVACY POLICY
12. ACCURACY OF INFORMATION
13. RETURN, EXCHANGE AND REFUND POLICY 
14. DELIVERY 
15. FEEDBACK, SUGGESTIONS AND OTHER SUMISSIONS
16. DISCLAIMERS AND LIABILITY
17. VIRUS PROTECTION AND COMPATIBILITY
18. INDEMNIFICATION
19. GOVERNING LAW AND JURISDICTION
20. HELPFUL INFORMATION

B. CHI TIẾT

B. DETAILS

1. GIỚI THIỆU

1. INTRODUCTION

Khi đề cập đến các thuật ngữ “Takashimaya” hoặc “chúng tôi” trong Điều Khoản Sử Dụng này nghĩa là đề cập đến Công  Ty TNHH Takashimaya Việt Nam, một công ty được thành lập và hoạt động theo Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh  Nghiệp số 0312505165 cấp lần đầu ngày 13 tháng 9 năm 2013, và theo Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư số 8746548326 cấp lần đầu ngày 13 tháng 9 năm 2013 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh; là cơ quan  chủ quản quản lý và điều hành Trung Tâm Thương Mại (TTTM) Takashimaya, địa chỉ tại 92-94 Nam Kỳ Khởi Nghĩa,  Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (“TTTM Takashimaya”) và thành lập, quản lý Ứng Dụng  Di Động.

References in these Terms of Use to “Takashimaya” or “we” or “our” or “us” refers to Takashimaya Vietnam Ltd., a  company duly established and operated under Enterprise Registration Certificate No. 0312505165 issued for the first  time on 13 September, 2013, and under Investment Registration Certificate No. 8746548326, issued for the first time  on 13 September, 2013 by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City; owner to manage and  operate Takashimaya Department Store (D.S.), located at 92-94 Nam Ky Khoi Nghia, Ben Nghe Ward, District 1, Ho  Chi Minh City, Vietnam (“Takashimaya D.S”) and own the Mobile App.

2. MỤC ĐÍCH

2. PURPOSE

Ứng Dụng Di Động cho phép khách hàng truy cập vào cơ sở dữ liệu của Takashimaya để (i) đăng ký, cập nhật và thay  đổi thông tin Thành Viên, (ii) tích điểm, rà soát thông tin điểm thưởng và kiểm tra lịch sử mua sắm, (iii) nhận thông tin sản  phẩm/dịch vụ, chương trình khuyến mại hoặc các hoạt động vui chơi giải trí được tổ chức tại TTTM Takashimaya, đồng  thời (iv) là kênh truyền thông quảng bá hình ảnh cho TTTM Takashimaya, và (v) cho phép khách hàng đặt hàng, mua  hàng, thanh toán online, giao hàng, đổi trả hàng hóa. Khách hàng chưa phải là Thành Viên TTTM Takashimaya, tại mọi thời điểm có thể đăng ký làm Thành Viên TTTM  Takashimaya theo hướng dẫn tại Mục 4 bên dưới; hoặc liên hệ trực tiếp Quầy Dịch Vụ Khách Hàng – tại Tầng 3 TTTM  Takashimaya để được hướng dẫn.  Ứng dụng di động này khả dụng trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam và được sử dụng bởi khách hàng tại Việt Nam.

Mobile App allows the user to access Takashimaya’s data in order to (i) register, update and change Member’s profile,  (ii) accumulate and review bonus points and shopping history, (iii) receive information of goods/services, promotion  programs or other entertainments to be available at Takashimaya D.S, and (iv) communication channel to advertise  to Takashimaya D.S, and (v) allow you to order, purchase, online payment, delivery, return, and exchange products. Any customer who is not a Takashimaya D.S Member may at anytime become a Member of Takashimaya D.S by  registering as set forth in Section 4 below or directly contacting the Customer Servicer Counter, Level 3 Takashimaya  D.S.  This Mobile App is only applied and available within the territory of Vietnam and may be used by users in Vietnam.

3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

3. USER MANUAL

Khi truy cập và sử dụng Ứng Dụng Di Động để tham gia giao dịch, khách hàng phải đảm bảo đủ 18 tuổi, hoặc truy cập  dưới sự giám sát của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp. Khách hàng đảm bảo có đầy đủ năng lực hành vi dân sự để thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Takashimaya sẽ cấp một tài khoản (Account) sử dụng cho khách hàng để có thể mua sắm trên Ứng dụng di động theo  các quy định trong Điều Khoản Sử Dụng này. Khách hàng sẽ phải nhập thông tin cá nhân chính xác và cập nhật khi có  bất kì thay đổi nào. Mỗi người truy cập phải có trách nhiệm với tài khoản và mật khẩu của mình. Khách hàng có trách  nhiệm thông báo ngay lập tức cho Takashimaya khi khách hàng nhận thấy tài khoản của mình bị truy cập trái phép. Chúng  tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc mất mát xảy ra do khách  hàng không tuân thủ quy định này. Khách hàng bị nghiêm cấm sử dụng bất kì phần nào của Ứng Dụng Di Động với mục đích thương mại hoặc nhân danh  bất kì đối tác thứ ba nào nếu không được chúng tôi cho phép bằng văn bản. Nếu vi phạm bất kì điều khoản nào trong  Điều Khoản Sử Dụng này, chúng tôi có thể hủy tài khoản của khách hàng mà không cần báo trước, đồng thời yêu cầu bồi  thường thiệt hại nếu có. Trong suốt quá trình đăng ký và sử dụng Ứng Dụng Di Động, khách hàng đồng ý nhận email quảng cáo từ chúng tôi. Nếu  không muốn tiếp tục nhận email quảng cáo, khách hàng có thể từ chối bằng cách nhấp (click) vào đường link ở dưới cùng  trong mọi email quảng cáo.

When accessing and using the Mobile App to participate in transactions, you must ensure to be at least 18 years old,  or access under the supervision of your parent or legal guardian. You must ensure that you have full capacity for civil  acts to perform goods purchase and sale transactions in accordance with applicable regulations of Vietnamese law. Takashimaya will issue an account (Account) to you to be able to purchase on our Mobile App in accordance with the  provisions of this Terms of Use. You shall enter accurate information about yourself and update when there are any  changes. Each visitor is responsible for his/her own account and password. It is your responsibility to immediately  notify Takashimaya when you recognize any illegal access on your account. We will not be liable, directly or indirectly,  for any damage or loss caused by your failure to comply with the regulations. You are strictly prohibited from using any part of the Mobile App for commercial purposes or on behalf of any third  party without our written permission. If you violate any provision of this Terms of Use, we may cancel your account  without prior notice and claim damages, if any. During the registration and use of the Mobile App, you accept to receive promotional emails from us. If you do not want  to continue receiving promotional emails, you can opt out by clicking on the link at the bottom of all promotional emails.

4. ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN TAKASHIMAYA

4. REGISTRATION OF MEMBER OF TAKASHIMAYA

Khách hàng tại mọi thời điểm khi có nhu cầu, đáp ứng đúng và đủ điều kiện tại Chính Sách Thành Viên, đều có quyền  đăng ký Thành Viên bằng các phương thức sau:

 • Phương thức 1: Đăng ký trực tiếp tại Quầy Dịch Vụ Khách Hàng – Tầng 3 TTTM Takashimaya.

 • Phương thức 2: Đăng ký bằng cách tải xuống và sử dụng Ứng Dụng Di Động, hoặc

 • Phương thức 3: Đăng ký bằng cách tạo tài khoản Thành Viên trên website online.takashimaya-vn.com

At anytime, you who have consistently satisfied the conditions in the Member Rules, may sign up to become a Member  using the following methods of registration:

 • Method 1: Directly register at the Customer Service Counter, Level 3 Takashimaya D.S;

 • Method 2: Sign up by downloading and using the Mobile App; or

 • Method 3: Create a Member’s account on the website: online.takashimaya-vn.com

5. CHẤP NHẬN ĐƠN HÀNG VÀ GIÁ CẢ

5. ORDER ACCEPTANCE AND PRICE

Khi Khách Hàng thực hiện thao tác đặt hàng trên Ứng Dụng Di Động, Khách Hàng phải đã đọc kỹ, hiểu rõ, nắm bắt đầy  đủ thông tin về hàng hóa, giá cả và chấp nhận giao dịch. Chúng tôi có quyền từ chối hoặc hủy đơn hàng của quý khách  vì bất kỳ lý do gì liên quan đến lỗi kỹ thuật, hệ thống một cách khách quan vào bất kỳ lúc nào, tùy theo từng trường hợp  mà chúng tôi sẽ liên hệ hướng dẫn hoặc thông báo hủy đơn hàng đó cho quý khách. Trong các trường hơp này, chúng  tôi cũng có quyền từ chối hoặc hủy bỏ bất kỳ đơn hàng nào dù đơn hàng đó đã hay chưa được xác nhận hoặc đã thanh  toán.

When you place an order on the Mobile App, you must carefully read, understand and fully grasp information about  goods, prices and accepted the transaction. We have the right to refuse or cancel your order for any reason related to  technical error, system objectively at any time. We have the right to refuse or cancel your order for any reason related  to technical error, system objectively at any time, depending on the case, we will contact to direct, instruct or notify you  to cancel the order. In these cases, we also reserve the right to refuse or cancel any order whether or not it has been  confirmed or paid.

6. THAY ĐỔI HOẶC HỦY BỎ GIAO DỊCH TRÊN ỨNG DỤNG DI ĐỘNG

6. TRANSACTION ADJUSTMENT, CANCELATION ON MOBILE APP

Trong mọi trường hợp, khách hàng đều có quyền chấm dứt giao dịch nếu đã thực hiện các biện pháp sau đây:

 • (a) Thông báo cho Takashimaya về việc hủy giao dịch qua đường dây nóng: 038 2831 1819 hoặc  tại các địa chỉ ở phần “Thông Tin Liên Hệ Hữu Ích”.

 • (b) Trả lại hàng hóa đã nhận nhưng chưa sử dụng hoặc hưởng bất kỳ lợi ích nào từ hàng hóa đó (theo quy định của  Chính Sách Đổi Trả và Hoàn Tiền).

In any case, you have the right to terminate the transaction if the following measures have been taken:

 • (a) Notify Takashimaya of the transaction cancellation via hotline: 038 2831 1819 or at the  addresses in the “Helpful Contact” section.

 • (b) Return goods received but not used or enjoy any benefits from such goods (as defined by the Return, Exchange  and Refund Policy).

7. GIẢI QUYẾT HẬU QUẢ DO LỖI NHẬP SAI THÔNG TIN

7. CONSEQUENCE RESOLVE OF  TYPING ERROR

Khách hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác khi tham gia giao dịch tại Ứng Dụng Di Động.  

 • (a) Trong trường hợp khách hàng nhập sai thông tin, Takashimaya có quyền từ chối thực hiện giao dịch. Trong mọi  trường hợp, khách hàng có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện giao dịch nếu đã thực hiện các biện pháp sau  đây: (i) Thông báo cho Takashimaya về việc hủy giao dịch qua đường dây nóng: 038 2831 1819  hoặc tại các địa chỉ ở phần “Thông Tin Liên Hệ Hữu Ích”; hoặc (ii) Trả lại hàng hóa đã nhận nhưng chưa sử dụng  hoặc hưởng bất kỳ lợi ích nào từ hàng hóa đó.

 • (b) Trong trường hợp sai thông tin phát sinh từ phía Ứng Dụng Di Động mà chúng tôi có thể chứng minh là lỗi của hệ  thống hoặc từ phía Ứng Dụng Di Động, chúng tôi sẽ liên hệ khách hàng để giải quyết theo chính sách của công ty,  và có quyền không thực hiện giao dich bị lỗi.

You are responsible for providing complete and accurate information when participating in transactions at the Mobile  App.

 • (a) In case you enter wrong information, Takashimaya has the right to refuse to make the transaction. In all cases,  you have the right to unilaterally terminate the transaction if the following measures have been taken: (i) Notify  Takashimaya of the transaction cancellation via hotline: 038 2831 1819 or at the address  in the “Helpful Contact” section; or (ii) Return of goods received but have not yet used or enjoy any benefit from  such goods.  

 • (b) In case of incorrect information arising from the Mobile App which we can prove is the fault of the system or from  the Mobile App side, we will contact the customer to resolve according to company policy, and reserves the right  not to make a faulty transaction.

8. THAY ĐỔI ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

8. CHANGES TO TERMS OF USE

 • (a) Vào bất kỳ thời điểm nào, chúng tôi có thể thay đổi Điều Khoản Sử Dụng bằng cách thay đổi nội dung trang này.  Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên Ứng Dụng Di Động mà không cần thông báo trước. Khách hàng  vui lòng kiểm tra các điều khoản của Điều Khoản Sử Dụng tại mỗi thời điểm thực hiện giao dịch để cập nhật những  thay đổi Điều Khoản Sử Dụng sẽ được áp dụng cho khách hàng vào thời điểm giao dịch. 

 • (b) Đăng nhập vào Ứng Dụng Di Động của chúng tôi là hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không đảm bảo rằng Ứng Dụng  Di Động của chúng tôi, hoặc bất kỳ nội dung nào được đăng tải trên Ứng Dụng Di Động, luôn luôn khả dụng hoặc  không bị ngắt quãng. Chúng tôi, vì bất kỳ lý do nào, có thể hoãn, rút lại, ngắt kết nối, hoặc thay đổi tất cả, hoặc bất  kỳ nội dung nào của Ứng Dụng Di Động.

 • (a) We may revise these Terms of Use at any time by amending this page. The revision will take effect immediately  after being posted on the Mobile App without prior notice. Customers are kindly requested to check the Terms of  Use at each time of transaction to update any changes to the Term of Use that will apply to the customers at the  time of transaction. 

 •  (b) Access to our Mobile App is made available free of charge. We do not guarantee that our Mobile App, or any  content on it, will always be available or uninterrupted. We may, for any reason, suspend, withdraw, discontinue  or change all, or any part of, the content of our Mobile App

9. BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

9. COPYRIGHT

 • (a) Bản quyền tác giả của Ứng Dụng Di Động là thuộc quyền sở hữu của chúng tôi hoặc các bên cấp quyền. 

 • (b) Không nội dung nào hoặc bất kỳ phần nào trong Ứng Dụng Di Động được phép sao chép, phân phối, chuyển thể,  sửa đổi, tái bản, trưng bày, quảng bá, chỉ dẫn, đóng khung hoặc truyền tải dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng  phương tiện nào hoặc được lưu trữ trong một hệ thống tìm kiếm thông tin mà không được sự cho phép bằng văn  bản của chúng tôi.  

 • (c) Bất kỳ thông tin, văn bản, hình ảnh, liên kết, âm thanh, đồ họa, video, mọi quyền sở hữu trí tuệ khác (đã đăng ký  hoặc chưa đăng ký) được hiển thị và đăng tải trên Ứng Dụng Di Động đều thuộc quyền sở hữu của chúng tôi hoặc  chúng tôi được các nhà bán lẻ cấp quyền sử dụng. Vì vậy, khách hàng Ứng Dụng Di Động không được phép tải về, in ấn bất kỳ thông tin, văn bản, hình ảnh, liên kết, âm thanh, đồ họa và video được đăng tải trên Ứng Dụng Di Động.  Khách hàng cũng không được phép, trừ trường hợp chúng tôi cho phép bằng văn bản, chèn một đường dẫn đến  Ứng Dụng Di Động chúng tôi trên bất kỳ Ứng Dụng Di Động nào hoặc phản chiếu bất kỳ tài liệu nào đã được chúng  tôi đăng tải trên Ứng Dụng Di Động trên bất kỳ máy chủ nào

 • (a) The copyright in our Mobile App is owned by us or its licensors. 

 • (b) No part or parts hereof may be reproduced, distributed, adapted, modified, republished, displayed, broadcast,  hyperlinked, framed or transmitted in any manner or by any means, or stored in an information retrieval system,  without our prior written permission.  

 • (c) Any information, text, images, links, sound, graphics, video and other intellectual property rights (including  registered or not) displayed and posted on our Mobile App is owned by us or our Retailers who have granted us  the right of use. Therefore, you are not permitted to download or print any information, text, images, links, sound,  graphics or video displayed on this Mobile App. You also may not, without our written permission, insert a link to  our Mobile App on any other Mobile App or mirror any material contained on our Mobile App on any other server

10. NHÃN HIỆU

10. TRADEMARK

 • (a) Nhãn hiệu, nhãn dịch vụ (nếu có) hoặc logo, bao gồm chữ và hình ảnh Takashimaya, hình ảnh Búp bê Rose-Chan  và các biến thể của Búp bê Rose-Chan (“Nhãn Hiệu”) được sử dụng và hiển thị trên Ứng Dụng Di Động đều được  Takashimaya và Tập đoàn Takashimaya hoặc các bên cấp quyền đăng ký và sử dụng.  

 • (b) Không nội dung nào trên Ứng Dụng Di Động của chúng tôi được hiểu một cách ngụ ý hoặc bằng các hình thức khác  để cấp cho khách hàng bất kỳ quyền hoặc quyền sử dụng bất kỳ Nhãn Hiệu nào được đăng tải và hiển thị tại Ứng  Dụng Di Động của chúng tôi mà không được sự đồng ý của Takashimaya bằng văn bản.  

 • (c) Takashimaya và các công ty thành viên và các chi nhánh (nếu có) thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong phạm vi cho  phép của pháp luật Việt Nam, pháp luật Nhật Bản và các hiệp ước quốc tế có liên quan. Tên “Takashimaya”,  “Takashimaya Thành phố Hồ Chí Minh”, “Trung Tâm Thương Mại Takashimaya”, “Rose-chan”, “Búp bê Rose-chan”  hoặc Nhãn Hiệu không được phép sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm việc quảng cáo hoặc sử dụng công  khai liên quan đến phân phối tài liệu trên Ứng Dụng Di Động mà không được Takashimaya đồng ý bằng văn bản.  

 • (d) Nghiêm cấm sử dụng Nhãn Hiệu như là một liên kết web hoặc đường dẫn đến bất kỳ trang thông tin điện tử nào  của Takashimaya hoặc các trang khác trừ trường hợp chấp thuận trước bằng văn bản của Takashimaya.

 • (a) The trademark, service marks (if any) or logo, including text and image of Takashimaya, image of Rose-chan  and the variant forms of Rose-chan (“Trademarks”), used and displayed on this Mobile App are registered to and  used by Takashimaya and Takashimaya Group or its licensors.  

 • (b) Nothing on our Mobile App may be construed as granting, by implication, estoppel or otherwise, any license or  right to use any of the Trademarks displayed and posted on our Mobile App, without receiving the written  permission of Takashimaya.  

 • (c) Takashimaya and its affiliates and subsidiaries (if any) enforce their intellectual property rights to the fullest extent  of the laws of Vietnam, Japan and relevant international conventions. The name “Takashimaya”, “Ho Chi Minh  City Takashimaya”, “Takashimaya Department Store”, “Rose-chan”, “Rose-chan Doll” and the Trademarks may  not be used in any way, including advertising or publicity pertaining to the distribution of materials on our Mobile  App, without the prior written permission of Takashimaya.  

 • (d) Takashimaya prohibits the use of the Trademarks as a web link or hyperlink to any Takashimaya site or any  other site unless the establishment of such a link is approved in advance by Takashimaya in writing.

11. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

11. PRIVACY POLICY

 • (a) Chính sách Bảo Mật Thông Tin của chúng tôi giải thích việc chúng tôi xử lý và bảo mật thông tin khách hàng khi sử  dụng Ứng Dụng Di Động. Vui lòng tham khảo các điều khoản và điều kiện về Chính sách Bảo Mật Thông Tin là  những điều khoản bổ trợ cho Điều Khoản Sử Dụng này. 

 •  (b) Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin khách hàng với các công ty thành viên và chi nhánh (nếu có), hoặc với bất kỳ bên  thứ ba nào miễn là khách hàng đồng ý. Chúng tôi được quyền chia sẻ thông tin của khách hàng với bất kỳ cơ quan  nhà nước nào trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam cho mục đích nêu trên bất kể người dùng có đồng ý hay không.  

 • (c) Chúng tôi có thể chia sẻ với các công ty thành viên và chi nhánh (nếu có) và các bên thứ ba thông tin ẩn danh hoặc  thông tin tổng hợp. Các thông tin này không bao gồm bất kỳ dữ liệu cá nhân nào, việc sử dụng và công bố sẽ không  phụ thuộc vào các điều khoản của Điều Khoản Sử Dụng này.

 • (a) Our Privacy Policy explains how we treat and protect your personal data when you use our Mobile App. Please  refer to the terms and conditions of our Privacy Policy which are expressly incorporated into these Terms of Use.  

 • (b) We may share your personal data with and among other affiliates and subsidiaries (if any), or with any third party,  provided that has been agreed by you; and regardless of your consent, we may share your personal data with  the relevant governmental or regulatory authorities, whether in Vietnam or abroad for the aforementioned  purposes.  

 • (c) We may share anonymous or aggregate information among our affiliates and subsidiaries (if any) and with third  parties. Aggregate or anonymous information does not contain any personal data, and accordingly its use and  disclosure is not subject to the provisions of this Terms of Use.

12. TÍNH CHÍNH XÁC CỦA THÔNG TIN

12. ACCURACY OF INFORMATION

 • (a) Thông qua Ứng Dụng Di Động, chúng tôi đề xuất khách hàng tìm kiếm tên thương mại của các nhà cung cấp được  liệt kê tại Ứng Dụng Di Động của chúng tôi (“Nhà Cung Cấp”). Vui lòng tham khảo trên Ứng Dụng Di Động thông tin  chi tiết về nhãn hàng.  

 • (b) Ứng Dụng Di Động này cho phép khách hàng xem qua các loại sản phẩm từ Takashimaya cung cấp. Trong trường  hợp khách hàng cần tham khảo thêm bất kỳ thông tin nào hoặc quyết định mua sản phẩm, vui lòng ghé thăm TTTM  Takashimaya của chúng tôi tại địa chỉ 92-94 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí  Minh hoặc tiến hành đặt mua hàng trực tuyến trên Ứng dụng di động của chúng tôi. Giá sản phẩm được cung cấp  bởi Ứng dụng di động của Takashimaya. Khách hàng nên tham khảo Ứng dụng di động của Takashimaya để có  được thông tin về giá và tình trạng hàng hóa một cách chính xác nhất. Vui lòng gọi cho chúng tôi theo số Hotline:  038 2831 1819 hoặc liên hệ trực tiếp đến quầy hàng đặt tại TTTM Takashimaya nếu khách hàng  mong muốn biết thêm về bất kỳ thông tin nào. 

 • (c) Bằng việc truy cập Ứng dụng di động này, khách hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin đúng, đầy đủ, và chính  xác khi tham gia giao dịch tại Ứng dụng di động của chúng tôi. Khi có bất kỳ sự thay đổi, bổ sung, cập nhật nào,  khách hàng có trách nhiệm thực hiện thay đổi, điều chỉnh thông tin cho phù hợp.

 • (a) Through the Mobile App, we offer a brand name search of retailers listed on our Mobile App (the “Retailer”).  Please check the Mobile App for details about available brand names.  

 • (b) Mobile App allows you to browse a range of products from Takashimaya. If you need further information or decide  to make a purchase, please visit our Takashimaya D.S at 92-94 Nam Ky Khoi Nghia, Ben Nghe Ward, District 1,  HCMC or place an order online on our Mobile App. All price of our products is provided by Takashimaya’s Mobile  App. You should review our Mobile App for the most accurate information about price and availability. If you  would like further information, we recommend that you call our Hotline: 038 2831 1819  or directly call Retailer’s shop located at Takashimaya D. S for any further information. 

 • (c) By accessing this Mobile App, you have responsibility to provide correct, sufficient, and accurate information  when enter into a transaction on our Mobile App. When have any amendment, addition, update, you are  responsible for making changes and adjusting information accordingly.

13. CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ VÀ HOÀN TIỀN

13. RETURN, EXCHANGE AND REFUND POLICY

 • Tùy từng thời điểm, chính sách đổi trả và hoàn tiền có thể được thay đổi và cập nhật cho phù hợp với nhu cầu kinh doanh  của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi sẽ công bố thông tin cần thiết cũng như các chính sách đổi trả và hoàn tiền áp dụng cho  khách hàng trong phạm vi TTTM Takashimaya/Ứng Dụng Di Động tại mỗi thời điểm áp dụng. Vui lòng tham khảo thêm  thông tin tại Chính Sách Đổi Trả và Hoàn Tiền được chúng tôi niêm yết tại Ứng Dụng Di Động.

 • From time to time, the return, exchange and refund policy may be amended and updated in conformity with our  business demand. Therefore, we publish all necessary information as well as the return, exchange and refund policy applicable to all customers within Takashimaya D.S/Mobile App at the effective time. Please refer to the terms and  conditions of our Return, Exchange and Refund Policy which are expressly published on our Mobile App.

14. GIAO HÀNG

14. DELIVERY GOODS

 • Vui lòng tham khảo thêm thông tin tại Chính Sách Giao Hàng của Takashimaya được chúng tôi niêm yết tại Ứng Dụng Di  Động Chúng tôi có thể xem xét thay đổi và/hoặc cập nhật chính sách giao hàng này vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách thông  báo công khai và sửa đổi điều khoản này. Chúng tôi chấp nhận và xác nhận dịch vụ giao hàng trực tuyến, hoặc nhận giao  hàng qua điện thoại. Tại mọi thời điểm, khi khách hàng có nhu cầu, vui lòng liên hệ trực tiếp Quầy Dịch Vụ Khách Hàng – Tầng 3 TTTM Takashimaya, hoặc thông tin tại phần THÔNG TIN LIÊN HỆ HỮU ÍCH để được hỗ trợ.

 • Please refer to Takashimaya's Delivery Policy for more information, which is listed on our Mobile App. We may review and/or update this Delivery Policy from time to time by publishing notification and admending to these  terms. We accept and confirm the online delivery services, or delivery by phone. If at anytime you need to contact us,  please directly contact the Customer Service Counter, Level 3 of Takashimaya D.S or the adresses in the “Helpful  Contact” section for support.

15. PHẢN HỒI, ĐỀ XUẤT VÀ ĐÓNG GÓP KHÁC

15. FEEDBACK, SUGGESTIONS AND OTHER SUBMISSIONS

 • Chúng tôi hoan nghênh phản hồi của khách hàng liên quan đến Ứng Dụng Di Động và dịch vụ của chúng tôi. Mọi phản  hồi, đề xuất, ý tưởng, tài liệu, thông tin và các đóng góp khác được tiết lộ, cung cấp hoặc gửi cho Takashimaya (gọi chung  là “Đóng Góp”) không phải là bí mật và sẽ trở thành tài sản của chúng tôi. Takashimaya không chịu trách nhiệm đối với  việc sử dụng hoặc tiết lộ bất kỳ Đóng Góp nào. Sự Đóng Góp được gửi từ khách hàng không được vi phạm quyền của  bất kỳ bên thứ ba nào, và không chứa đựng các nội dung bôi nhọ, lăng mạ, khiêu dâm hoặc trái pháp luật.

 • We welcome your feedback regarding our Mobile App and services. No feedback, suggestions, ideas, materials,  information and other submissions disclosed, submitted or offered to Takashimaya (collectively, “Submissions”) are  non-confidential and will become and remain our property. Takashimaya will not be liable for any use or disclosure of  any Submissions. Submissions by you must not violate any right of any third party and must not contain any libelous,  abusive, obscene or otherwise unlawful material.

16. TUYÊN BỐ VÀ TRÁCH NHIỆM

16. DISCLAIMERS AND LIABILITY

 • (a) Takashimaya từ chối mọi đảm bảo, rõ ràng hoặc ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn, đối với sự hài lòng về chất  lượng, về hàng hóa hoặc theo một mục đích cụ thể, phù hợp với sự mô tả hoặc đảm bảo không vi phạm.  

 • (b) Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với khách hàng bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào, dù có hay không quy định  trong hợp đồng, sai lầm cá nhân (bao gồm lỗi vô ý), do hành vi phạm pháp, hoặc các trường hợp khác, thậm chí  nếu có thể nhìn thấy được, phát sinh từ hoặc liên quan đến:  (i) Bất kỳ hệ thống, máy chủ hoặc không kết nối, lỗi, thiếu sót, gián đoạn, chậm trễ trong truyền tải, hoặc vi-rút  máy tính;  (ii) Bất kỳ truy cập, sử dụng hoặc không khả dụng để truy cập hoặc sử dụng Ứng Dụng Di Động, hoặc phụ thuộc  vào tài liệu và/hoặc bất kỳ thông tin trên Ứng Dụng Di Động;  (iii) Bất kỳ việc sử dụng hoặc truy cập vào bất kỳ website/Ứng dụng di động nào dẫn đến Ứng dụng di động của  chúng tôi;  

 • (c) Bất kỳ đường dẫn nào dẫn đến các ứng dụng di động/website khác không là sự thừa nhận hoặc xác nhận về ứng  dụng di động/website đó và những ứng dụng di động/website này chỉ nên truy cập dưới sự kiểm soát của khách  hàng. Điều khoản loại trừ này có hiệu lực áp dụng trong phạm vi luật định.

 • (a) Takashimaya disclaims all warranties, expressed or implied, including, but not limited to, implied warranties of  satisfactory quality, merchantability or fitness for a particular purpose, compliance with description or the warranty  of non-infringement.  

 • (b) We will not be liable to any user for any loss or damage, whether in contract, tort (including negligence), breach  of statutory duty, or otherwise, even if foreseeable or arising under or in connection with:  (i) any system, server or connection failure, error, omission, interruption, delay in transmission, or computer  virus;  (ii) any access, use or the inability to access or use our Mobile App, or reliance on the materials or any  information in our Mobile App; or (iii) any use of or access to any other website/Mobile App linked to our Mobile App.  

 • (c) Any hyperlink to any other website/ mobile app is not an endorsement or verification of such mobile app/website,  and such mobile app/website should only be accessed at your own risk. This exclusion clause takes effect to the  fullest extent permitted by law.

17. PHÒNG CHỐNG VI-RÚT VÀ KHẢ NĂNG TƯƠNG THÍCH

17. VIRUS PROTECTION AND COMPATIBILITY

 • Các biện pháp phòng ngừa có thể phát hiện vi-rút máy tính và đảm bảo an toàn, nhưng Takashimaya không đảm bảo  rằng Ứng dụng di động này là không có vi-rút. Takashimaya sẽ không chịu trách nhiệm đối với mất mát hoặc thiệt hại có  thể phát sinh từ vi-rút máy tính hoặc bị xâm nhập. Takashimaya không đưa ra bất kỳ sự đảm bảo nào đối với khả năng  tương thích của Ứng dụng di động với hệ thống thiết bị di động, phần mềm và/hoặc phần cứng của khách hàng.

 • While certain precautions have been taken to detect computer viruses and ensure security, Takashimaya cannot  guarantee that the Mobile App is virus-free and secure. Takashimaya will not be liable for any loss or damage that  occurs as a result of any virus or breach of security. Takashimaya does not give any warranties as to the compatibility  of the Mobile app with your mobile systems, software or hardware.

18. BỒI THƯỜNG

18. INDEMNIFICATION

 • Trong trường hợp việc sử dụng Ứng Dụng Di Động này xâm hại đến Takashimaya, khách hàng phải chịu trách nhiệm đối  với các thiệt hại này. Khách hàng đồng ý bồi thường cho Takashimaya cũng như nhân viên, các bên cấp quyền của  Takashimaya mất mát, thiệt hại có thể phát sinh do việc đăng nhập và sử dụng Ứng Dụng Di Động hoặc vi phạm Điều  Khoản Sử Dụng.

 • If you use the Mobile App in any way that results in damage to Takashimaya, you must take responsibility for such  damage. You agree to indemnify Takashimaya and our officers, employees and licensors from and against any and  all losses as a result of your access to or use of the Mobile App or breach of these Terms of Use.

19. LUẬT ÁP DỤNG VÀ CƠ QUAN TÀI PHÁN

19. GOVERNING LAW AND JURISDICTION

 • (a) Điều Khoản Sử Dụng này được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.  

 • (b) Nếu bất kỳ phần nào của Điều Khoản Sử Dụng bị vô hiệu hoặc không thực hiện được theo quy định pháp luật hiện  hành, thì điều khoản đó sẽ được thay thế bằng điều khoản có thể thực thi và phù hợp nhất với điều khoản ban đầu,  các Điều Khoản Sử Dụng khác giữ nguyên hiệu lực áp dụng.  

 • (c) Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều Khoản Sử Dụng sẽ được giải quyết bởi tòa án có thẩm quyền  tại Việt Nam.

 • (a) These Terms of Use shall be governed and construed in accordance with the laws of the Socialist Republic of  Vietnam.  

 • (b) If any part of these Terms of Use is determined to be invalid or unenforceable under applicable law, the invalid  or unenforceable provisions will be deemed superseded by valid, enforceable provisions that most closely match  the intent of the original provisions, and the remainder of these Terms of Use will continue in effect.  

 • (c) Any disputes arising out of, in respect of, or in connection with these Terms of Use shall be settled by the  competent courts of Vietnam.

20. THÔNG TIN LIÊN HỆ HỮU ÍCH

20. HELPFUL CONTACT

Để giải đáp thắc mắc về hàng hóa hoặc dịch vụ được chúng tôi cung cấp tại Trung Tâm Thương Mại Takashimaya vui lòng liên hệ với chúng tôi theo:

To ask any  questions about goods or services provided by Takashimaya Department Store please contact us:

CẬP NHẬT VÀO NGÀY 11 THÁNG 05 NĂM 2022 VÀ CÓ HIỆU LỰC NGAY LẬP TỨC

LAST UPDATED ON 11 MAY 2022 AND ARE EFFECTVE IMMEDIATELY

;
zalo-chatzalo-chat