Tiếng Việt
English

Chính sách thanh toán/ Payment Policy

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

PAYMENT POLICY

Nhằm đảm bảo sự phục vụ tốt nhất cho Quý Khách khi thực hiện mua sắm tại ứng dụng di động TAKASHIMAYA ONLINE (“Ứng Dụng Di Động”), Công ty TNHH Takashimaya Việt Nam (sau đây gọi là “Takashimaya” hoặc “chúng tôi”) ban hành Chính Sách Thanh Toán này nhằm quy định về việc hỗ trợ thanh toán cho Quý Khách trong quá trình thực hiện giao dịch với Takashimaya. Bằng việc tiếp tục sử dụng Ứng Dụng Di Động, Quý Khách đã thừa nhận và đồng ý với các quy định trong Chính Sách Thanh Toán này. Chính Sách Thanh toán này có thể được sửa đổi, bổ sung bất cứ lúc nào, do đó, chúng tôi khuyến khích Quý Khách thường xuyên kiểm tra Chính Sách Thanh Toán để liên tục được cập nhật thông tin.

In order to provide best service for Customers when shopping on the TAKASHIMAYA ONLINE mobile application (“Mobile App”), Takashimaya Vietnam Ltd (hereinafter referred to as “Takashimaya” or “we”) issues the Payment Policy to provide payment support for Customer in the process of making transactions with Takashimaya. By continuing to use the Mobile App, Customers acknowledge and agree with the provisions of this Payment Policy. This Payment Policy may be amended or supplemented at any time, therefore, we encourage you to regularly check the Payment Policy to keep updated.

1. Hình thức thanh toán

Tại Ứng Dụng Di Động của Takashimaya, chúng tôi chấp nhận các phương thức thanh toán sau: Thanh toán quét mã VNPAY-QR, Thanh toán qua ứng dụng Mobile Banking, Thanh toán qua Thẻ ATM và tài khoản ngân hàng, Thanh toán qua Thẻ thanh toán Quốc tế. Phí thanh toán tùy thuộc vào từng loại thẻ và ngân hàng phát hành thẻ. Vui lòng liên hệ với ngân hàng phát hành thẻ để biết rõ phí thanh toán.

1. Payment method

At Takashimaya's Mobile App, we accept the following payment methods: Payment by scanning VNPAY-QR code, Payment via Mobile Banking application, Payment via ATM card and bank account, Payment via International payment card. Payment fee depends on card type and card issuing bank. Please contact your card issuing bank for payment details.

2. Bảo mật thanh toán 

Takashimaya cam kết hệ thống thanh toán thẻ được cung cấp bởi các đối tác cổng thanh toán (“Đối Tác Cổng Thanh Toán”) đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, và chúng tôi đảm bảo sẽ tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật ngành.
Đối với thẻ nội địa (Internet Banking) và VNPay, chúng tôi chỉ lưu trữ thông tin đơn hàng, mã giao dịch và tên ngân hàng.
Tất cả các giao dịch thanh toán thẻ đều được xác minh qua Cổng Thanh Toán, quá trình xác minh được thực hiện tự động dựa trên các thuật toán máy tính, do đó thông tin thanh toán của Quý Khách được bảo mật và giữ an toàn.
Takashimaya cam kết đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo mật cần thiết cho mọi hoạt động thanh toán thực hiện trên Ứng Dụng Di Động.
CẬP NHẬT VÀO NGÀY 11 THÁNG 05 NĂM 2022 VÀ CÓ HIỆU LỰC NGAY LẬP TỨC

2. Payment security

Takashimaya commits that the card payment system is provided by payment gateway partners (“Payment Gateway Partners”) that have been licensed to operate legally in Vietnam, and we guarantee to comply with the security standards.
For domestic cards (Internet Banking) and VNPay, we only keep the information of order, transaction code and bank name.
All card payment transactions are verified via the Payment Gateway, the verification process is done automatically based on computer algorithms, so your payment information is secure and kept safe.
Takashimaya commits to strictly implement all necessary security measures for all payment activities performed via Mobile App.
LAST UPDATED ON 11 MAY 2022 AND COME INTO EFFECT IMMEDIATELY

;
zalo-chatzalo-chat