Tiếng Việt
English

Chính sách giao hàng/ Delivery Policy

CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG

DELIVERY POLICY

Để đảm bảo sự phục vụ tốt nhất cho Khách Hàng khi thực hiện mua sắm tại ứng dụng TAKASHIMAYA ONLINE (“Ứng Dụng Di Động”), Công ty TNHH Takashimaya Việt Nam (sau đây gọi là “Takashimaya” hoặc “chúng tôi”) ban hành Chính Sách Giao Hàng quy định về việc giao hàng cho Khách Hàng khi thực hiện giao dịch với Takashimaya. Bằng việc sử dụng dịch vụ vận chuyển tại Ứng Dụng Di Động, Khách Hàng đã thừa nhận và đồng ý với các quy định tại đây. Chính Sách Giao Hàng này có thể được sửa đổi, bổ sung bất cứ lúc nào, do đó, chúng tôi khuyến khích Khách Hàng thường xuyên kiểm tra Chính Sách Giao Hàng để liên tục được cập nhật thông tin.

In order to provide best service for Customers when shopping on the the TAKASHIMAYA ONLINE application (“Mobile App”), Takashimaya Vietnam Ltd (hereinafter referred to as “Takashimaya” or “we”) issues the Delivery Policy regulating the delivery of goods to Customers when making transactions with Takashimaya. By using the delivery service through the Mobile App, the Customer acknowledges and agrees to the provisions herein. This Delivery Policy may be amended or supplemented at any time, therefore, we encourage the Customer to regularly check the Delivery Policy to keep updated.

1. Phạm vi giao hàng
Takashimaya cung cấp dịch vụ giao hàng toàn quốc đối với hàng hóa mua tại Ứng Dụng Di Động.
Chúng tôi không hỗ trợ ghép đơn hàng trong trường hợp Khách Hàng đặt nhiều đơn hàng trong nhiều thời điểm (kể cả trong ngày). Khách Hàng có thể huỷ đơn hàng cũ và dồn sản phẩm trong các đơn hàng cũ lại thành một đơn hàng mới hoặc chấp nhận mức phí giao hàng được hiển thị trên đơn hàng.

1. Delivery range
Takashimaya offers nationwide delivery for goods purchased at Mobile App.

We do not support order concatenation in case the Customer places many orders in many times (including in the same day). The Customer can cancel the old order and combine the products in the old order into a new order or accept the delivery fee displayed on the order.

2. Thời gian giao hàng dự kiến

Khu vực giao hàng

Thời gian giao hàng dự kiến

Khu vực nội thành TPHCM

3~5 ngày

Các tỉnh thành khác

5~7 ngày

Takashimaya hỗ trợ giao hàng từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần.
Khung giờ giao hàng: Khung giờ giao hàng của các đơn vị vận chuyển sẽ bắt đầu từ 08:00 đến 18:00 (tùy thuộc vào giờ làm việc từng đơn vị vận chuyển).

2. Estimated delivery time

Delivery area

Estimated delivery time

Inner city of Ho Chi Minh

3~5 days

Other provinces

5~7 days

Takashimaya supports delivery from Monday to Saturday every week.
Delivery time: Delivery time of carriers will start from 08:00 to 18:00 (depending on the working hours of each carrier).

3. Theo dõi tiến trình xử lý đơn hàng
Để theo dõi tiến trình xử lý và vận chuyển đơn hàng khi đặt hàng thông qua Ứng Dụng Di Động, Khách Hàng có thể truy cập vào mục “Chức Năng”, sau đó nhấp chọn “Quản lý đơn hàng”.

3. Track your order processing progress
To track the progress of order processing and shipping when placing an order through the Website/Mobile App, the Customer can access the “Function” section, then click “Manage Orders”.

4. Phí vận chuyển áp dụng đối với đơn hàng mua tại Ứng Dụng Di Động
Takashimaya giao hàng miễn phí đối với các đơn hàng đạt được điều kiện áp dụng với các voucher khuyến mãi giảm giá phí vận chuyển.

 • Đối với những đơn hàng có phát sinh phí vận chuyển, phí này sẽ phụ thuộc vào các yếu tố sau:

 • Khối lượng và kích thước gói hàng;

 • Khoảng cách địa lý giữa địa chỉ giao hàng và kho hàng của Takashimaya.

Để kiểm tra mức phí vận chuyển của đơn hàng, Khách Hàng nhập địa chỉ giao hàng thì phí vận chuyển sẽ được hiển thị ở mục Phương thức giao hàng tại Đơn hàng.

4. Shipping fee applies to orders purchased through Mobile App
Takashimaya offers free shipping for orders that meet the applicable conditions for promotional vouchers that reduce shipping costs.
For orders that incur a shipping fee, this fee will depend on the following factors:

 • Package weight and dimensions;

 • Geographical distance between shipping address and Takashimaya's warehouse.

 To check the delivery fee of the order, the Customer enters the shipping address, then the shipping fee will be displayed in the Shipping method section of the Order.

5. Hủy đơn hàng
Takashimaya sẽ cố gắng xử lý tất cả đơn hàng trong vòng 24h kể từ thời điểm đặt hàng. Khách Hàng chỉ có thể hủy đơn hàng khi đơn hàng ở trạng thái “Đợi xử lý” hoặc “Đang xử lý”. Nếu đơn hàng đã chuyển sang trạng thái “Đã giao cho đơn vị vận chuyển”, chúng tôi không thể hủy đơn hàng trên hệ thống. Để hủy đơn hàng trong trường hợp này, Khách Hàng vui lòng thông báo cho Takashimaya qua:

5. Cancel the order
Takashimaya will try to process all orders within 24 hours of placing the order. The Customer can cancel the order only when the order is in the status of “Wait for confirmation” or “On processing”. If the order has changed to "Delivered to the Carrier" status, we cannot cancel the order on the system. To cancel the order in this case, please notify Takashimaya via:

6. Xác nhận đơn hàng
Đơn hàng sẽ được Takashimaya xác nhận bằng các cách sau:

 • Xác nhận bằng cuộc gọi điện thoại: Áp dụng đối với các đơn hàng chưa có đầy đủ thông tin giao hàng cần thiết, hoặc khách hàng ghi chú yêu cầu này.

 • Xác nhận qua tin nhắn SMS và/hoặc email: Áp dụng đối với tất cả đơn hàng có đầy đủ thông tin giao hàng.

Đơn hàng sẽ tự động hủy nếu:

 • Nhân viên của Takashimaya không thể liên lạc được với Khách Hàng để xác nhận đơn hàng theo cách thức nêu trên để được cung cấp các thông tin giao hàng cần thiết.

 • Nhân viên giao hàng hoặc nhân viên của Takashimaya không liên lạc được với Khách Hàng tại thời điểm giao hàng (tối đa 03 cuộc gọi trong cùng 1 ngày).

6. Order Confirmation
Orders will be confirmed by Takashimaya by the following ways:

 • Confirmation by phone call: Applicable to orders that do not contain necessary delivery information, or customers note this request.

 • Confirmation via SMS and/or email: Applicable to all orders with sufficient delivery information.

The order will be automatically canceled if:

 • Takashimaya's staff cannot contact the Customer to confirm the order in the above manner to request to provide necessary delivery information.

 • Delivery staff or staff of Takashimaya cannot contact the Customer at the time of delivery (maximum 03 calls in the same day).

7. Thay đổi đơn hàng, địa chỉ giao hàng
Sau khi đơn đặt hàng của Khách Hàng đã được hệ thống của chúng tôi xác nhận đặt hàng thành công, Khách Hàng sẽ không thể thay đổi sản phẩm và/hoặc địa chỉ giao hàng. Trường hợp Khách Hàng không thể nhận hàng được ở địa chỉ giao hàng đã được xác nhận, Khách Hàng vui lòng huỷ đơn đặt hàng cũ và đặt lại đơn hàng mới.

7. Change order, delivery address
Once the Customer's order has been successfully confirmed by our system, the Customer will not be able to change the product and/or shipping address. In case the Customer cannot receive the goods at the confirmed delivery address, please kindly request to cancel the old order and place a new order.

8. Quy trình giao nhận hàng
Takashimaya gửi hàng cho Khách Hàng thông qua đơn vị vận chuyển. Tuy nhiên quá trình giao hàng có thể phát sinh rủi ro hư hỏng, đổ vỡ hàng hóa, Takashimaya khuyến khích Khách Hàng thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra hàng hóa với nhân viên giao hàng như sau để đảm bảo quyền lợi của Khách Hàng:
Bước 1: Mở gói hàng và đối chiếu hàng hóa và hóa đơn tính tiền.
Bước 2: Kiểm tra sản phẩm thực tế có đúng với sản phẩm mà Khách Hàng đã đặt mua hay không.
Bước 3: Kiểm tra bao bì và sản phẩm có bị hư hại do quá trình vận chuyển hay không.
Sau khi thực hiện hết tất cả các bước trên và Khách Hàng không hài lòng với 1 trong 3 bước nêu trên, Khách Hàng có thể yêu cầu nhân viên giao hàng của đơn vị vận chuyển xác nhận và trả lại hàng. Takashimaya không chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại về việc thiếu hàng, tình trạng hàng hóa hoặc giao sai hàng sau khi Khách Hàng đã ký nhận vào phiếu giao hàng.
Lưu ý: việc kiểm tra gói hàng không bao gồm việc mở niêm phong (seal) riêng của sản phẩm/hàng hoá. 

8. Delivery and receipt process
Takashimaya sends the goods to the Customer through carriers. However, during the delivery process, there may be risks of damage or breakage of the goods, Takashimaya encourages the Customer to fully perform the goods inspection steps as follows with the delivery staff to ensure the interests of the Customer. :
Step 1: Open the package and compare the goods and invoices.
Step 2: Check whether the actual product is correct with the product that the Customer has ordered or not.
Step 3: Check the packaging and the product for damage during transportation.
After performing all the above steps and the Customer is not satisfied with 1 of the 3 steps above, the Customer can ask the delivery staff of the carrier to confirm and return the goods. Takashimaya is not responsible for handling complaints about lack of goods, goods condition or wrong delivery after the Customer has signed the delivery note.
Note:package inspection does not include opening the individual seal of the products/goods.

9 Quy định về khiếu nại do vận chuyển:

 • Thời hạn khiếu nại: Trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm Khách Hàng nhận hàng hoặc chúng tôi nhận được hàng trả về;

 • Liên hệ khiếu nại: Trực tiếp tại Phòng Chăm Sóc Khách Hàng, Tầng 3 Trung Tâm Thương Mại Takashimaya, số 92-94 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM, Việt Nam hoặc liên hệ với chúng tôi qua 

 • Tiếp nhận khiếu nại: Sau khi nhận được yêu cầu của Khách Hàng, chúng tôi sẽ tiến hành làm rõ yêu cầu trong thời gian sớm nhất có thể và sẽ không quá 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu giải quyết khiếu nại.

 • Trong trường hợp Takashimaya hỗ trợ giải quyết khiếu nại, Khách Hàng vui lòng cung cấp cho chúng tôi: (i) mã đơn hàng/mã vận đơn và ảnh chụp/bản gốc giấy xác nhận đã nhận hàng (nếu có); (ii) hoá đơn mua hàng; (iii) Ảnh chụp/video tình trạng bao bì gói hàng hoá khi Khách Hàng nhận hàng mà khiến cho sản phẩm/hàng hoá không thể sử dụng một cách bình thường.

 • Thời gian giải quyết khiếu nại: 07 – 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu.

 • Từ chối khiếu nại: Takashimaya có quyền từ chối hỗ trợ và giải quyết khiếu nại trong trường hợp Khách Hàng không tuân thủ các quy định của Chính Sách Giao Hàng này hoặc trong các trường hợp chúng tôi nhận thấy rằng việc lỗi sản phẩm không phải do lỗi của đơn vị vận chuyển mà do Khách Hàng không tuân theo các điều kiện hỗ trợ vận chuyển hoặc các điều kiện được nêu trong Chính Sách Giao Hàng này.

 • Chúng tôi sẽ thông báo đến Khách Hàng kết quả xử lý khiếu nại.

 • Giải quyết tranh chấp: trong trường hợp Takashimaya đã nỗ lực giải quyết khiếu nại, tranh chấp nhưng sự việc vượt quá khả năng và thẩm quyền của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu Khách Hàng đưa vụ việc ra giải quyết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật.
  CẬP NHẬT VÀO NGÀY 11 THÁNG 05 NĂM 2022 VÀ CÓ HIỆU LỰC NGAY LẬP TỨC

9. Regulations on claims about transportation:

 • Time limit for complaints: Within 24 hours from the time on which the Customer receives the goods or we receive the returned goods;

 • Contact for complaints: Directly at Customer Care Department, 3rd Floor, Takashimaya Trade Center, No. 92-94 Nam Ky Khoi Nghia, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam or contact us by:

 • Receiving complaints: After receiving the Customer's request, we will proceed to clarify the request as soon as possible and will not exceed 7 working days from the date of receipt of the request to resolve the complaint.

 • In case Takashimaya resolves the complaint, Customer must provide us: (i) order number/bill number and photo/original of the goods receipt (if any); (ii) purchase invoice; (iii) Photo/video of the condition of the packaging when the Customer receives the goods, which makes the products/goods unusable.

 • Complaint settlement time: 07 - 10 working days from the date of receiving the request.

 • Reject complaints: Takashimaya reserves the right to refuse to assist and resolve complaints in the event that the Customer fails to comply with the provisions of this Delivery Policy or in cases where we find that the error the product is not the fault of the carrier but the Customer's failure to comply with the shipping support conditions or conditions set forth in this Delivery Policy.

 • We will notify the Customer of the complaint handling result.

 • Dispute settlement: in the event that Takashimaya has made efforts to resolve the complaint or dispute but the matter is beyond our ability and competence, we may request the Customer to bring the case to the local competent state agencies to settle the case in accordance with the law.
  LAST UPDATED ON 11 MAY 2022 AND COME INTO EFFECT IMMEDIATELY

;
zalo-chatzalo-chat