Tiếng Việt
English

Chính sách đổi trả và hoàn tiền/ Return, Exchange and Refund Policy

CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ VÀ HOÀN TIỀN 

RETURN, EXCHANGE AND REFUND POLICY

1. ĐIỀU KIỆN ĐỔI TRẢ HÀNG
Takashimaya đồng ý đổi hoặc hoàn tiền đối với các hàng hóa đã được Khách Hàng mua qua ứng dụng di động TAKASHIMAYA ONLINE (“Ứng Dụng Di Động”) nếu Hàng Hóa yêu cầu đổi trả đáp ứng được toàn bộ điều kiện sau đây:

 • Sản phẩm không nằm trong danh mục hàng hóa không được phép đổi trả hàng quy định tại mục 2;

 • Yêu cầu xem xét đổi trả được thực hiện trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ khi nhận sản phẩm;

 • Sản phẩm trong tình trạng chưa sử dụng, và có thể bán lại, không bị hư hỏng (trừ trường hợp do lỗi của Takashimaya và/hoặc bên giao nhận) với đầy đủ tem nhãn và hóa đơn. Nếu Khách Hàng không còn lưu hóa đơn, Takashimaya có quyền từ chối việc đổi trả.

1. RETURN AND EXCHANGE CONDITIONS
Takashimaya accepts to exchange or refund for the products purchased via TAKASHIMAYA ONLINE mobile application (“Mobile App”), provided that this product satisfied all required conditions as below:

 • Products are not belong to the list that cannot be returned as provided in Section 2;

 • The request of exchange or return must be sent to us within 07 (seven) calendar days from the date you received your parcel.

 • Products must be in unused and resellable condition, undamaged (except returned due to fault of Takashimaya and/or carrier) with full original price tags and a valid receipt for being eligible for returns. If you do not have your purchase receipt, exchange or return will not be possible.

2. DANH MỤC SẢN PHẨM KHÔNG ÁP DỤNG ĐỔI TRẢ

 • Đồ lót nam nữ;

 • Trang phục áo tắm;

 • Trang sức phụ kiện, nữ trang;

 • Mỹ phẩm và nước hoa;

 • Những hàng hóa đã được giảm giá, hoặc được bán với giá đặc biệt;

 • Hàng tiêu dùng (bình sữa, máy hút sữa…) và quần áo trẻ sơ sinh;

 • Thực phẩm;

 • Thẻ quà tặng hoa hồng.

2. LIST OF PRODUCTS ARE INELLIGIBLE FOR EXCHANGE AND RETURN
 

 • Underwear;

 • Swimwear;

 • Jewelry and Accessories;

 • Cosmetics and Fragrance;

 • Products that was discounted, or sold at a special price;

 • Consumer goods (baby bottles, breast pumps…) and clothes for baby;

 • Food;

 • Rose gift card.

 

3. QUY TRÌNH ĐỔI TRẢ  
(a) Hàng hóa được mua trực tiếp tại TTTM Takashimaya:  Khách Hàng thực hiện đổi trả sản phẩm trực tiếp tại Quầy Dịch Vụ Khách Hàng, Lầu 3, TTTM Takashimaya, địa chỉ 92-94 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, Quận 1. Chúng tôi sẽ phát hành “Credit Voucher” để Khách Hàng sử dụng cho lần mua sắm tiếp theo. Trong trường hợp Khách Hàng trả hàng, số điểm đã tích lũy sẽ không phải hoàn trả. Tuy nhiên, Khách Hàng sẽ không được tích lũy điểm cho lần mua sắm tiếp theo bằng ‘’Credit Voucher’’.
(b) Hàng hóa được mua tại Ứng Dụng Di Động:  Khách Hàng có thể lựa chọn đổi trả hàng hóa trực tiếp tại TTTM Takashimaya như mục (a), hoặc gửi bưu điện đến địa chỉ của Takashimaya như sau:
Bước 1: Truy cập vào tài khoản mà Khách Hàng đã sử dụng đặt hàng và gửi yêu cầu đổi/trả hàng bằng cách nhấn vào nút YÊU CẦU ĐỔI TRẢ. Khách Hàng vui lòng nhập thông tin đầy đủ các thông tin sau:

 • Mã số đơn hàng;

 • Tên sản phẩm;

 • Lý do đổi/trả sản phẩm nếu có (mô tả chi tiết và kèm ảnh chụp);

 • Nhu cầu cần hỗ trợ: đổi/trả.

Bước 2: Ngay khi nhận được thông tin về yêu cầu đổi hoặc trả của khách hàng, nhân viên của Takashimaya sẽ đánh giá và xác nhận ban đầu bằng email về việc sản phẩm có được áp dụng Chính Sách Đổi Trả và Hoàn Tiền dựa theo thông tin của Khách Hàng cung cấp và Chính Sách Đổi Trả và Hoàn Tiền này. Trong trường hợp nhân viên của chúng tôi xác nhận đồng ý việc đổi hoặc trả, Khách Hàng vui lòng gửi sản phẩm, hàng hóa trực tiếp tới Trung Tâm Thương Mại Takashimaya, hoặc theo đường bưu điện tới Trung Tâm Thương Mại Takashimaya theo địa chỉ Quầy dịch vụ khách hàng, Tầng 3, Saigon Centre, số 65 Lê Lợi, phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM, Việt Nam trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ ngày nhận được thông báo. Khách Hàng vui lòng gửi kèm hóa đơn bán hàng, Hóa đơn giá trị gia tăng (nếu có); Phụ kiện đi kèm sản phẩm và quà tặng khuyến mãi kèm theo (nếu có); Phiếu yêu cầu đổi/trả hàng được gởi kèm trong kiện hàng.
Bước 3Nhân viên Takashimaya nhận sản phẩm và kiểm tra sản phẩm.
Bước 4Nhân viên Takashimaya thông báo và cập nhật với Khách Hàng về trạng thái của yêu cầu đổi/trả.
Bước 5Khách Hàng nhận sản phẩm thay thế hoặc nhận tiền hoàn lại.

3.HOW TO MAKE A RETURN AND EXCHANGE
(a) Goods purchased directly at Takashimaya Department Store: Customers can exchange products directly at Customer Service Counter, 3rd Floor, Takashimaya Department Store, address 92-94 Nam Ky Khoi Nghia, Ben Nghe Ward, District 1. We will issue “Credit Voucher” for Customers to use for their next shopping. In case the Customer returns the goods, the accumulated points will not be refunded. However, the Customer will not be able to accumulate points for the next purchase with ''Credit Voucher''.
(b) Goods purchased at the Mobile App: Customers can choose to exchange or return the goods directly at Takashimaya Department Store as stated in section (a), or send them by post to Takashimaya's address as follows:
Step 1: Access the account that the Customer used to place order to send an exchange/return request by click on button REQUEST FOR RETURN AND EXCHANGE. Please complete the following information:

 • Order number;

 • Product's name;

 • Reason for product exchange/return if any (detailed description and photo attached);

 • Type of support: exchange/return.

Step 2: When Takashimaya receives request for Customer’s exchange/return product, our employees will have first assessment and confirmation by email about whether Customer’s request is accepted in accordance with this Return, Exchange and Refund Policy or not, based on Customer’s information provided for us. If our employees accept the exchange/return request, Customer is required to delivery directly products/goods, or delivery by post at Customer Service Counter, 3rd Floor, Takashimaya Department Store, address 92-94 Nam Ky Khoi Nghia, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC, Vietnam within 07 (seven) days from the date of receipt notice. Additionally, Customer is requested to enclose the sales invoice, the value-added invoice (if any), Accessories accompanying the product and accompanying promotional gifts (if any); Request form for exchange/return products.
Step 3: Takashimaya’s employees receive and check exchange/return products.
Step 4: Takashimaya’s employees notify and update to Customer about status of exchange/return request.
Step 5: The Customer receives a replacement product or receives a refund.

4. PHÍ ĐỔI TRẢ VÀ HOÀN TIỀN
PHÍ ĐỔI TRẢ: Takashimaya miễn phí toàn bộ phí giao hàng khi Khách Hàng gửi hàng hóa cần đổi trả đến kho của Takashimaya, và chi phí giao hàng khi chúng tôi gửi hàng hóa thay thế đến Khách Hàng trong trường hợp việc đổi trả là do lỗi của Takashimaya (bao gồm nhưng không giới hạn lỗi giao sai sản phẩm, giao không đúng số lượng hoặc sản phẩm không giống phần mô tả). Đối với các trường hợp còn lại, chúng tôi sẽ trao đổi về chi phí gửi hàng mà Khách Hàng phải chịu trước khi thực hiện lệnh gửi hàng.
HOÀN TIỀN: Giá trị đơn hàng được hoàn lại sẽ được thanh toán lại theo phương thức ban đầu mà Khách Hàng đã thanh toán. Thời gian hoàn tiền từ 9 đến 12 ngày làm việc hoặc lâu hơn tùy thuộc vào ngân hàng phát hành thẻ.
Trong trường hợp đã vượt quá thời gian trên nhưng Khách Hàng vẫn chưa nhận được hoàn tiền, Khách Hàng vui lòng liên hệ trực tiếp ngân hàng để được hỗ trợ hoặc liên lạc với Takashimaya tại:

          

4. RETURN FEES AND REFUND 
RETURN FEES: Takashimaya shall provide free delivery of exchange/return products sent from Customer to the Takashimaya’s warehouse, and the delivery of replacement products to the Customer in the event that the exchange or return is caused by fault of Takashimaya (including but not limited to the delivery of wrong products, insufficient quantity, or delivery products of inadequate quality as described in the goods). In contrast, we will inform about the delivery fee to the Customer and get their consent before delivering.
REFUND: Refundable order value will be paid back according to the original method paid by Customer. Refund time is from 9 to 12 working days or longer depending on the bank issuing card.
In case the Customer has not received the refund after time mentioned above, please contact the bank directly for support or contact Takashimaya at:

Chính Sách Đổi Trả Và Hoàn Tiền được cập nhật vào ngày 11 tháng 05 năm 2022, và có hiệu lực ngay lập tức. Vui lòng lưu ý rằng chính sách này có thể được sửa đổi, bổ sung bất cứ lúc nào, do đó, chúng tôi khuyến khích Khách Hàng thường xuyên kiểm tra để được liên tục được cập nhật.

This Return, Exchange and Refund Policy is updated 11 May 2022 and come into effect immediately. Please be noted that this policy may be amended or supplemented at any time, therefore, we encourage the Customer to regularly check this Policy to keep updated.

;
zalo-chatzalo-chat