Tiếng Việt
English

Chính sách bảo mật thông tin và bảo vệ thông tin/ Pricacy Policy & Information Protection

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN & BẢO VỆ THÔNG TIN

PRIVACY POLICY & INFORMATION PROTECTION

 Công Ty TNHH Takashimaya Việt Nam, và các công ty liên kết (bao gồm bất kỳ công ty nào được kiểm soát bởi, hoặc dưới sự kiểm soát của Công ty TNHH Takashimaya Việt Nam) (gọi chung “Takashimaya” hoặc “chúng tôi”) thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng liên quan đến Ứng Dụng Di Động của Takashimaya được quy định chính trong Chính Sách Bảo Mật & Bảo vệ Thông Tin này.

Vui lòng xem xét kỹ các điều khoản và điều kiện được quy định theo đây (“Chính Sách Bảo Mật & Bảo vệ Thông Tin”). Bằng cách chọn xác nhận vào tiểu mục đồng ý Chính Sách Bảo Mật & Bảo vệ Thông Tin, khách hàng thừa nhận rằng khách hàng đã tìm hiểu kỹ và đồng ý toàn bộ các điều khoản và điều kiện quy định tại Chính Sách Bảo Mật & Bảo vệ Thông Tin của chúng tôi để tải xuống và sử dụng ứng dụng di động “Takashimaya Online” (“Ứng Dụng Di Động”). NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý CHO PHÉP XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN NHƯ MÔ TẢ TRONG CHÍNH SÁCH NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI HAY TRUY CẬP ỨNG DỤNG CỦA CHÚNG TÔI. Khách hàng cũng thừa nhận rằng Chính Sách Bảo Mật & Bảo vệ Thông Tin và Điều Khoản Sử Dụng tạo thành một thỏa thuận giữa khách hàng và Công Ty TNHH Takashimaya (“Thỏa Thuận”).

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin của khách hàng theo quy định pháp luật Việt Nam và các quy định khác có liên quan. Chính Sách Bảo Mật & Bảo vệ Thông Tin này nhằm cung cấp cho khách hàng biết được chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và bảo mật dữ liệu mà khách hàng đã cung cấp cho chúng tôi như thế nào, và chính sách này được xây dựng dựa trên quy định pháp luật Việt Nam liên quan đến bảo mật dữ liệu cá nhân. Vui lòng đọc Chính Sách Bảo Mật & Bảo vệ Thông Tin này trước khi gửi bất kỳ thông tin nào cho chúng tôi hoặc khi được chúng tôi yêu cầu, để khách hàng có thể biết và hiểu được mục đích thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của khách hàng. Vào từng thời điểm, chúng tôi có thể xem xét và cập nhật Chính Sách Bảo Mật & Bảo vệ Thông Tin này cho phù hợp với các thay đổi theo quy định của pháp luật. Chúng tôi khuyến khích người dùng kiểm tra trang thông tin này và Ứng Dụng Di Động của chúng tôi vào từng thời điểm để xem bản cập nhật mới nhất và ngày có hiệu lực.

Takashimaya Vietnam Ltd, and along with its affiliates (including any companies controlled by, or under the control of, Takashimaya Vietnam Ltd) (collectively “Takashimaya” or “we” or “our” or “us”).” The collection and use of customers' personal information in connection with Takashimaya's Mobile Application is mainly regulated in this Privacy Policy & Information protection.  

Please carefully read the terms and conditions of this Privacy Policy & Information protection as provided herein (“Privacy Policy & Information protection”). By clicking the box agreeing to the Privacy Policy & Information protection, you hereby acknowledge that you have thoroughly learned and agreed to all terms and conditions as provided in the Privacy Policy & Information protection to download and use the mobile app “Takashimaya Online” (“Mobile App). IF YOU DO NOT AGREE WITH THE PROCESSING OF YOUR PERSONAL DATA AS DESCRIBED IN THIS PRIVACY POLICY & INFORMATION PROTECTION, PLEASE DO NOT USE OUR SERVICES OR ACCESS OR DOWNLOAD, OR SIGN UP FOR THE MOBILE APP. You also concede that the Privacy Policy & Information protection and Terms of Use are an integrated agreement between you and Takashimaya Vietnam Ltd (“Agreement”).


Takashimaya Vietnam Ltd. is committed to protecting your privacy in accordance with Vietnamese laws and other relevant regulations. This Privacy Policy & Information protection describes how we collect, use, disclose and protect any personal data given to us by you, and it is designed to meet the requirements set out by the laws of the Socialist Republic of Vietnam relating to personal data protection. Please read this Privacy Policy & Information protection before submitting any information to us or as requested by us so that you are aware of and understand the purposes for which we collect, use and disclose your personal data. From time to time, we may review and update this Privacy Policy & Information protection to ensure that it is consistent with any changes in legal requirements. We encourage you to check this Mobile App from time to time for any updated version of this Privacy Policy & Information protection and its effective date.

A. MỤC LỤC

A. INDEX

1. DỮ LIỆU CÁ NHÂN CHÚNG TÔI THU THẬP
2. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN
3. CHẤP THUẬN VÀ HỦY CHẤP THUẬN
4. PHẠM VI THU THẬP
5. TIẾP CẬN, CẬP NHẬT, THAY ĐỔI, HỦY DỮ LIỆU CÁ NHÂN VÀ KHIẾU NẠI VỀ VIỆC SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN
6. TÍNH CHÍNH XÁC
7. CAM KẾT BẢO MẬT DỮ LIỆU CÁ NHÂN
8. BẢO MẬT THANH TOÁN
9. CÁ NHÂN/TỔ CHỨC CÓ QUYỀN TIẾP CẬN DỮ LIỆU CÁ NHÂN 
10. QUYỀN CỦA KHÁCH HÀNG
11. SỬ DỤNG COOKIES
12. SỬ DỤNG GOOGLE ANALYTICS
13. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN
14. LUẬT ÁP DỤNG VÀ CÓ QUAN TÀI PHÁN
15. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ THÔNG TIN LIÊN HỆ HỮU ÍCH

1. WHAT WE COLLECT
2. PURPOSE OF PERSONAL DATA WE COLLECT  
3. CONSENT AND WITHDRAWAL OF CONSENT
4. SCOPE OF COLLECTION
5. ACCESS, UPDATE, CHANGE, CANCELLATION OF PERSONAL DATA, OR COMPLAIN ABOUT THE USE OF PERSONAL DATA
6. ACCURACY
7. COMMITMENT TO PERSONAL DATA PROTECTION
8. PAYMENT SECURITY
9. INDIVIDUALS/ORGANIZATIONS WITH THE RIGHT TO ACCESS PERSONAL DATA 
10. USER’S RIGHT
11. USE OF COOKIES
12. USE OF GOOGLE ANALYTICS
13. RETENTION
14. GOVERNING LAW AND JURISDICTION
15. DATA CONTROLLER’S CONTACT AND HELPFUL INFORMATION

B. CHI TIẾT

B. DETAILS

1.DỮ LIỆU CÁ NHÂN CHÚNG TÔI THU THẬP

1. WHAT WE COLLECT

1.1. Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân trong quá trình khách hàng truy cập hoặc mua hàng hóa tại Ứng Dụng Di Động của chúng tôi. Để làm rõ, “Dữ Liệu Cá Nhân” hay “dữ liệu cá nhân” có nghĩa là dữ liệu, dù đúng hay không, về một cá nhân mà thông qua đó có thể xác định được danh tính. Việc thu thập dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được tuân thủ theo Chính Sách Bảo Mật & Bảo vệ Thông Tin này và theo quy định của pháp luật Việt Nam. Theo đó,

 • (a) Dữ liệu cá nhân nghĩa là và tham chiếu đến thông tin cá nhân gắn với việc xác định danh tính của một người cụ thể (sau đây gọi là “Dữ Liệu Cá Nhân”). Phụ thuộc vào những Dữ Liệu Cá Nhân được cung cấp cho chúng tôi, Dữ Liệu Cá Nhân có thể bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin sau:

 • (i) Tên; Tuổi; Số CMND, CCCD hoặc Hộ chiếu;

 • (ii) Giới tính; Ngày sinh; Hình ảnh; Âm thanh; Hình ảnh từ camera giám sát;
  (iii) Địa chỉ thư tín; địa chỉ thư điện tử; Điện thoại và số di động;

 • (iv) Địa chỉ liên hệ, thông tin liên lạc, địa chỉ vận chuyển;

 • (v)  Tài khoản ngân hàng và thông tin liên quan về việc thực hiện thanh toán khi mua hàng;

 • (vi)  Dữ liệu tổng hợp về nội dung người dùng sử dụng.

 •  (b) Vào bất kỳ thời điểm nào khách hàng mong muốn đóng góp ý kiến, hoặc gửi cho chúng tôi bất kỳ đề xuất nào, chúng tôi có thể yêu cầu khách hàng cung cấp cho chúng tôi một hoặc tất cả các thông tin được xác định tại Điều 1(a) như trên.

 • (c) Ngoài ra, nhằm mục đích phục vụ tốt nhất cho khách hàng, Takashimaya tùy từng thời điểm có thể yêu cầu khách hàng cung cấp thêm một số thông tin khác trên cơ sở tự nguyện và phù hợp quy định pháp luật.

1.2.Trong trường hợp khách hàng đăng ký tài khoản để trở thành Thành Viên bằng việc sử dụng tài khoản mạng xã hội (“Tài Khoản Mạng Xã Hội”), liên kết của khách hàng với Tài Khoản Mạng Xã Hội của Takashimaya hoặc sử dụng bất kỳ tính năng mạng xã hội của Takashimaya nào, chúng tôi có quyền truy cập các thông tin về khách hàng mà khách hàng đã cung cấp một cách tự nguyện cho nhà cung cấp dịch vụ Tài Khoản Mạng Xã Hội của khách hàng theo các chính sách của nhà cung cấp dịch vụ đó.

1.1. We may collect your personal information in the process of accessing or purchasing our products by you on our Mobile App. To be clear, “Personal Data” or “personal data” hereby is defined as any information, whether accurate or not, relating to an identified or identifiable natural person. The collection of your personal information shall be made in accordance with this Privacy Policy & Information protection and as permitted by applicable data protection laws of Vietnam. Therefore,

 • (a) “Personal data” means and refers to personal information associated with the identification of a particular person (hereinafter referred to as “Personal Data”). Depending on Personal Data provided to us, Personal Data may include information but is not limited to:

  • (i)Name; age; the number of ID card (identification card) or passport;

  • (ii) Gender; date of birth; photographs; voice recordings; images from closed-circuit television (CCTV); and

  • (iii) Postal address; email address; telephone number and mobile phone number; and

  • (iv) Address, contact information, delivery information; and

  • (v) Bank account and relevant information for payment when you have a transaction with us;

  • (vi) Aggregated data about the content you used.

 • (b) If at any time you would like to give us any feedback or any other suggestions, we may request that you give us one or all items of information outlined in Article 1(a) above.

 • (c) Additionally, for the purpose of the best service for you, Takashimaya, from time to time, may request you to provide some other information voluntarily and in accordance with the law.

1.2. In the event that you register an account to become a Member by using a social network account (“Social Network Account”), or other links to Takashimaya Social Network Account or using any other social media feature of Takashimaya, we reserve the right to access your information that you have voluntarily provided to Social Media Account service provider in accordance with policies of that service provider.  

2. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN

2. PURPOSE OF PERSONAL DATA WE COLLECT

Dữ Liệu Cá Nhân mà khách hàng đã cung cấp sẽ giúp chúng tôi hiểu nhu cầu và duy trì mối quan hệ với khách hàng, xử lý các giao dịch (nếu có), hoàn tất nghĩa vụ giao hàng cho bất kỳ sản phẩm, thực hiện dịch vụ hoặc hoạt động nào mà chúng tôi cam kết với khách hàng, đồng thời cho mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ. Cụ thể, chúng tôi thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của khách hàng cho các mục đích sau, bao gồm nhưng không giới hạn:

(i) Đơn Hàng: xử lý các thông tin có liên quan đến việc cung cấp hàng hóa, thực hiện dịch vụ hoặc hoạt động nhằm đáp ứng một cách tốt nhất yêu cầu của khách hàng;
(ii) Phản hồi, giải đáp thắc mắc, yêu cầu, khiếu nại từ khách hàng;
(iii) Cung cấp thông tin chương trình khuyến mại; chương trình khách hàng thân thiết; tiếp thị sản phẩm hoặc các chương trình xúc tiến thương mại khác của Takashimaya đến khách hàng;
(iv) Duy trì tài khoản của khách hàng trên Ứng Dụng Di Động;
(v) Liên lạc với khách hàng và/hoặc có thông tin cho việc gửi các thông báo, thư từ đến khách hàng;
(vi) Cung cấp cho các đối tác là bên cung cấp dịch vụ cho chúng tôi liên quan đến đơn hàng, và chỉ giới hạn trong phạm vi thông tin cần thiết cũng như áp dụng các quy định đảm bảo an ninh, bảo mật các thông tin cá nhân. Chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ từ một nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba để thực hiện một số hoạt động liên quan đến hoạt động của Takashimaya, khi đó bên thứ ba này có thể truy cập hoặc xử lý các thông tin cá nhân trong quá trình thực hiện và cung cấp dịch vụ;
(vii) Đánh giá việc sử dụng, cải thiện chất lượng hàng hóa trên Ứng Dụng Di Động của Takashimaya;
(viii) Ngăn ngừa các hoạt động gian lận, giả mạo khách hàng;
(ix) Nghiên cứu thị trường và báo cáo phân tích: Takashimaya có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của khách hàng để phục vụ cho công tác nghiên cứu thị trường, phân tích hành vi người tiêu dùng. Thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chúng tôi cam kết chỉ sử dụng các phân tích/báo cáo này cho mục đích thống kê.
(x) Tùy theo quy định pháp luật vào từng thời điểm, chúng tôi có thể thu thập, lưu giữ, cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của khách hàng theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
(xi) Bên cạnh các mục đích nêu trên, Takashimaya có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của khách hàng cho những mục đích khác tùy theo hoàn cảnh hiện có. Tuy nhiên, Takashimaya sẽ thông báo cho khách hàng biết mục đích sử dụng tại thời điểm đó và xin sự cho phép của khách hàng, trừ trường hợp được sử dụng mà không cần xin phép theo quy định của pháp luật.

The Personal Data you provide helps us to understand your needs, maintain our relationship with you, process transactions (if any), fulfil our delivery obligations for any products, services or activities we undertake with you, and improve the quality of our services. In particular, we collect your Personal Data for the following purposes, including without limitation:The Personal Data you provide helps us to understand your needs, maintain our relationship with you, process transactions (if any), fulfil our delivery obligations for any products, services or activities we undertake with you, and improve the quality of our services. In particular, we collect your Personal Data for the following purposes, including without limitation:

(i) Orders: to process relevant information for the provision of products, services or activities that best meet your preferences or needs;
(ii) To respond to the feedback, requests, complaint from you;
(iii)To provide information relating to promotional programs and loyalty programs; marketing products or other trade promotion programs of Takashimaya to you;
(iv) To maintain your account in the Mobile App;
(v) To communicate with you and/or contact for sending notifications, or letters to you;
(vi) To provide such information to our business partners who are our service providers in relation to orders, limited only to providing the necessary information as well as ensuring the security of private information. We may use services provided by a service provider as a third party to implement one or more services in relation to activities of Takashimaya, and such third party might access or handle this private information in the execution and provision of this service;
(vii) To evaluate the use, and improve the quality of goods on the Takashimaya’s Mobile App;
(viii) To prevent fraudulent activities, impersonating customers;
(ix) To do market research and prepare analysis reports: Takashimaya may use your Personal Data for market research and consumer behavior analysis. Specific information shall be hidden and we are committed to using these analyzes/reports only for statistical purposes.
(x) Depending on the applicable law from time to time, we may collect, store and provide Personal Data at the request of competent authorities.
(xi) In addition to the above purposes, Takashimaya may collect, use, disclose or process your Personal Data for other purposes depending on the actual circumstances. Furthermore, Takashimaya shall notify you of the use purpose at that time and obtain your consent, except for the case of use without the permission in accordance with the applicable law.

3. CHẤP NHẬN VÀ HỦY CHẤP NHẬN

3. CONSENT AND WITHDRAWAL OF CONSENT

(a) Dữ Liệu Cá Nhân của khách hàng sẽ chỉ được thu thập nếu khách hàng đồng ý, cho mục đích, sử dụng và tiết lộ thông tin như quy định bên trên. Sẽ có một vài trường hợp sự chấp thuận của khách hàng cho việc thu thập hoặc sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân được cho là cần thiết theo yêu cầu từ hoàn cảnh hoặc giao dịch, bao gồm sự tương tác của khách hàng với chúng tôi hoặc cung cấp hàng hóa, thực hiện dịch vụ hoặc hoạt động khác mà khách hàng yêu cầu.
(b) Khi khách hàng cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của một chủ thể khác (ví dụ, thông tin của vợ/chồng, con cái, cha mẹ, và/hoặc nhân viên của khách hàng...), khách hàng chịu trách nhiệm cam kết và đảm bảo rằng chủ thể sở hữu Dữ Liệu Cá Nhân được cung cấp cho chúng tôi, đồng ý cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của họ cho mục đích sử dụng tương ứng, và chủ thể đó đã được thông báo về và đồng ý với các điều khoản quy định tại Chính Sách Bảo Mật & Bảo vệ Thông Tin này.
(c) Chính Sách Bảo Mật & Bảo vệ Thông Tin này sẽ bổ sung cho các chính sách khác mà khách hàng đã đồng ý với chúng tôi đối với Dữ Liệu Cá Nhân của khách hàng.
(d) Nếu khách hàng không muốn chúng tôi thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của mình, khách hàng có thể chọn không tham gia vào bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo bằng văn bản cho chúng tôi theo thông tin tại Mục 15. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ THÔNG TIN LIÊN HỆ HỮU ÍCH bên dưới.

(a) Your Personal Data shall only be collected in cases where you express your consent for the purposes, uses, and disclosure set out above. There will also be instances where your consent for the collection or use of your Personal Data will necessarily be implied from the circumstances surrounding the nature of the task or transaction, including your interaction with us or when providing any of our products, services or other activities you have requested.
(b) In cases where you are supplying Personal Data of another individual (e.g., information of your spouse, children, parents, and/or your employees), you represent and undertake the responsibility to ensure, that the individual whose Personal Data is supplied to us has consented to provide us with his or her Personal Data for the respective purposes and is informed of and consents to the terms of this Privacy Policy & Information protection.
(c) This Privacy Policy & Information protection shall supplement any other policies that you may have previously consented to provide to us in respect of your Personal Data.
(d) If you do not want us to collect your Personal Data, you may opt-out at any time by notifying us in writing according to the information in Section 15. DATA CONTROLLER’S CONTACT AND HELPFUL INFORMATION below.

4. PHẠM VI THU THẬP 

4. SCOPE OF COLLECTION

Chúng tôi có thể thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của khách hàng thông qua các hình thức và tuân theo quy định của pháp luật. Việc thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của chúng tôi từ các nguồn sau:(a)Thông tin khách hàng trực tiếp cung cấp cho chúng tôi;
(b) Thông tin khi khách hàng đăng ký tài khoản/sử dụng dịch vụ của chúng tôi trên Ứng Dụng Di Động;
(c) Thông tin khi khách hàng gửi bất kỳ biểu mẫu, bao gồm nhưng không giới hạn đơn đăng ký, hoặc các mẫu đơn khác liên quan đến bất kỳ sản phẩm, dịch vụ nào của chúng tôi;
(d) Thông tin tự động được thu thập từ hệ thống của chúng tôi khi khách hàng tương tác trên Ứng Dụng Di Động của Takashimaya;
(e) Thông tin khi khách hàng cung cấp ý kiến phản hồi hoặc khiếu nại cho Takashimaya;
(f) Thông tin thu thập từ những nguồn thông tin hợp pháp khác.

 Thông tin thu thập từ những nguồn thông tin hợp pháp khác.

We may collect your Personal Data through forms and in accordance with applicable law. Here are the sources from which we gather your information:(a)  The information which you directly give us;
(b)  nformation which you register our account or use our service on Mobile App;
(c)  Information which you provide to us in any forms, including but not limited to register form, or other relevant forms relating to any of our products, or services;
(d)  Automatic information is automatically obtained by our system when you interact with our Mobile App;
(e)  Information which you provide the response or complaint to Takashimaya;
(f) Information about you from other legitimate sources.

 Information about you from other legitimate sources.

5. TIẾP CẬN, CẬP NHẬT, THAY ĐỔI, HỦY DỮ LIỆU CÁ NHÂN VÀ KHIẾU NẠI VỀ VIỆC SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN

5. ACCESS, UPDATE, CHANGE, CANCELLATION OF PERSONAL DATA OR COMPLAIN ABOUT THE USE OF PERSONAL DATA

(a)  Khách hàng có thể, vào bất kỳ thời điểm nào, cập nhật, thay đổi, hủy Dữ Liệu Cá Nhân hoặc khiếu nại về việc sử dụng dữ liệu cá nhân (liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo và các trường hợp khác có liên quan), bằng cách:
(i)  truy cập vào tài khoản Thành Viên của khách hàng bằng Ứng Dụng Di Động; bằng Website; và tiến hành cập nhật, thay đổi một số thông tin. Các thông tin khác không thể tự thay đổi được bằng việc truy cập App, Khách hàng có thể sử dụng cách (ii) và cách (iii)  đã liệt kê bên dưới để yêu cầu tiếp cận, cập nhật, thay đổi, hủy dữ liệu cá nhân hoặc khiếu nại; hoặc
(ii)  liên hệ trực tiếp Quầy Dịch Vụ Khách Hàng – Tầng 3 Trung Tâm Thương Mại Takashimaya; hoặc
(iii)  liên hệ, phản ánh, khiếu nại với chúng tôi thông qua Đường Dây Nóng: 0911513348.

(b)  Đối với các yêu cầu về xử lý dữ liệu, chúng tôi sẽ phản hồi các yêu cầu này trong vòng 72 giờ hoặc bất kỳ thời gian nào khác theo quy định luật hiện hành, tùy theo thời hạn nào dài hơn.
(c)  Phụ thuộc vào yêu cầu của khách hàng, khách hàng có thể sẽ không nhận được bất kỳ thông tin cập nhật nào từ chúng tôi, về thông tin sản phẩm và chương trình khuyến mại cũng như sẽ được cập nhật, thay đổi, hủy dữ liệu cá nhân, nhưng trong một số trường hợp đặc biệt, Dữ Liệu Cá Nhân vẫn có thể được sử dụng và tiết lộ theo những mục đích khác như là xử lý giao dịch mà khách hàng đang thực hiện với chúng tôi, hoặc theo yêu cầu từ cơ quan chức năng hoặc trường hợp khác được pháp luật cho phép.

(a)  You may, at any time, update, change or cancel your Personal Data or complain about the use of personal data (in connection with the misuse of personal information; purpose or other than the notified scope and other relevant circumstances) by:
(i) signing in to your Member’s account through the Mobile App or Website and proceed to update, change some information. Other information cannot be changed by accessing the App, Customer can use method (ii) and method (iii) listed below to request access, update, change, cancel the personal data and complaints; or
(ii) directly contacting Customer Service Counter, Level 3 of Takashimaya Department Store; or
(iii) calling, complain our Hotline: 0911513348.
(b)  For data processing requests, we will respond within 72 hours or any other timeframe required by applicable law, whichever is longer.
(c)   Depending on the scope of your request, you may not be able to receive from us any updates on product information or promotions and will be updated, changed, or canceled personal data, but in some special cases, your Personal Data may continue to be used and disclosed for other purposes, such as the processing of transactions you have engaged in with us or as requested by the authorities or otherwise permitted by law.

6. TÍNH CHÍNH XÁC

6. ACCURACY

(a) Khách hàng đảm bảo rằng tất cả Dữ Liệu Cá Nhân được cung cấp cho chúng tôi phải là thông tin mới nhất, hoàn chỉnh và chính xác. Việc cung cấp thông tin không đầy đủ có thể là kết quả dẫn đến việc chúng tôi không hoàn thành việc cung cấp hàng hóa và/hoặc thực hiện dịch vụ mà khách hàng yêu cầu.
(b) Nếu khách hàng tin rằng bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân nào của khách hàng đang được chúng tôi lưu trữ là không chính xác hoặc chưa hoàn thiện, vui lòng thông báo cho Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng của chúng tôi.

(a) You should ensure that all Personal Data submitted to us is current, complete and accurate. Failure on your part to do so may result in our inability to provide you with the products and/or services you have requested.
(b) If you believe that any Personal Data we are holding with respect to you is incorrect or incomplete, please notify to our Customer Service Officer.

7. CAM KẾT BẢO MẬT DỮ LIỆU CÁ NHÂN

7. COMMITMENT TO PERSONAL DATA PROTECTION

 • Chúng tôi cam kết bảo mật Dữ Liệu Cá Nhân của khách hàng trong phạm vi mà chúng tôi thu thập và quản lý bằng cách thiết lập sự bảo mật một cách hợp lý để tránh việc truy cập, thu thập, sử dụng, tiết lộ, sao chép, sửa đổi, xử lý hoặc các rủi ro tương tự có thể xảy ra bất hợp pháp;

 • Takashimaya cam kết sẽ không bán, chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân dẫn đến việc tiết lộ thông tin của khách hàng mà không được sự đồng ý của khách hàng, trừ trường hợp theo yêu cầu của pháp luật hoặc cơ quan nhà nước hoặc theo quy định trong Chính Sách Bảo Mật & Bảo vệ Thông Tin này.

 • Takashimaya cam kết không mặc định buộc khách hàng phải sử dụng các dịch vụ đi kèm khi sử dụng hay cài đặt Ứng Dụng Di Động.

 • Takashimaya sử dụng hệ thống bảo mật thích hợp để mã hóa tất cả thông tin mà khách hàng nhập vào để bảo mật thông tin.

 • Nhằm mục đích cùng với Takashimaya bảo mật Dữ Liệu Cá Nhân của mình, khách hàng có trách nhiệm tự bảo vệ thông tin thanh toán, giao nhận cho bên thứ ba nào khác để tránh làm lộ thông tin. Trường hợp thông tin bị rò rỉ do lỗi của khách hàng, Takashimaya sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào đối với các vấn đề phát sinh.

Takashimaya luôn cố gắng nỗ lực hết sức để bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của khách hàng. Trong trường hợp có bất kì khiếu nại, thắc mắc nào hoặc đóng góp ý kiến, khách hàng vui lòng ngay lập tức liên hệ với chúng tôi để thông báo và cùng phối hợp xử lý thông qua các phương thức được liệt kê ở Mục 15. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ THÔNG TIN LIÊN HỆ HỮU ÍCH. Xin lưu ý rằng, bằng Chính Sách Bảo Mật & Bảo vệ Thông Tin này, chúng tôi không đảm bảo tính bảo mật đối với Dữ Liệu Cá Nhân và/hoặc thông tin khác mà khách hàng cung cấp trên các nền tảng của các bên thứ ba khác.

 • We are committed to ensuring the security and protection of your Personal Data in our possession and control by making reasonable security arrangements to prevent illegal access, collection, use, disclosure, copying, modification, disposal and other similar risks.

 • Takashimaya commits not to sell or share Personal Data that leads to the disclosure of your information without your consent, except as required by law or competent authorities or under set forth in this Privacy Policy & Information protection.

 • Takashimaya commits not to force you to use the accompanying services when using or installing the Mobile App.

 • Takashimaya uses suitable security system to encrypt all information entered by you to keep it secure.

 • For the purpose of working together with Takashimaya to secure your Personal Data, you are responsible for protecting your own payment, and delivery information to any other third party to avoid information disclosure. In the event that information is leaked due to your fault, Takashimaya shall not be responsible for any problems arising.

 We always try our best to protect your Personal Data. In case of any complaints, requests or suggestions, please immediately contact us to notify and jointly handle them through the methods listed in Section 15. DATA CONTROLLER’S CONTACT AND HELPFUL INFORMATION. Please note that, by this Privacy Policy & Information protection, we do not guarantee the security of Personal Data and/or other information you provide on the platform of other third parties.

8. BẢO MẬT THANH TOÁN

8. PAYMENT SECURITY

Hệ thống thanh toán trên Ứng Dụng Di Động được cung cấp bởi các đối tác cổng thanh toán đã được cấp phép hoạt động chính thức tại Việt Nam, kết nối với hệ thống các ngân hàng nội địa và quốc tế. Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán của Ứng Dụng Di Động đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật của đối tác cổng thanh toán.
Takashimaya không trực tiếp lưu trữ thông tin khách hàng. Việc bảo mật thông tin thẻ thanh toán của khách hàng được thực hiện bởi đối tác cổng thanh toán đã được cấp phép. Takashimaya cam kết đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo mật cần thiết cho mọi hoạt động thanh toán thực hiện trên Ứng Dụng Di Động.
Chính sách giao dịch thanh toán bằng thẻ quốc tế và thẻ nội địa (internet banking) đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của đối tác cổng thanh toán gồm:

 • Tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu trên internet SSL (Secure Sockets Layer) do GlobalSign cấp.

 • Chứng nhận tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thông tin thanh toán (PCI DSS) do Trustwave cấp.

 • Tiêu chuẩn mã hóa MD5 128 bit.

 • Mật khẩu sử dụng 01 lần (OTP) được gửi qua SMS để đảm bảo việc truy cập tài khoản được xác thực.

 • Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin đối với ngành tài chính ngân hàng theo quy định của pháp luật và Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

The payment system on the Mobile App is provided by payment gateway partners that have been officially licensed to operate in Vietnam, connecting with the system of domestic and international banks. Accordingly, the payment security standards of the Mobile App ensure compliance with the security standards of the payment gateway partners.
Takashimaya does not directly store your information. The information security of your payment card is performed by licensed payment gateway partners. Takashimaya commits to strictly implementing necessary security measures for all payment activities performed on the Mobile Application.
The transaction policy for international and domestic cards (internet banking) payment ensures compliance with the security standards of payment gateway partners, including:

 • SSL (Secure Sockets Layer) internet data security standard issued by GlobalSign.

 • Payment information security standard (PCI DSS) certificate issued by Trustwave.

 • 128-bit MD5 encryption standard.

 • One-time password (OTP) is sent via SMS to ensure the account access is authenticated.

 Principles and regulations on information security for the banking and finance industry in accordance with the law and the State Bank of Vietnam.

9. CÁ NHÂN/TỔ CHỨC CÓ QUYỀN TIẾP CẬN DỮ LIỆU CÁ NHÂN

9. INDIVIDUALS/ORGANIZATIONS WITH THE RIGHT TO ACCESS PERSONAL DATA

9.1.  Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ một số hoạt động cần thiết như sau:
(a)  Chia sẻ cho các Công ty con, Công ty liên kết của chúng tôi với mục đích sử dụng thông tin đã được Khách hàng cho phép;
(b)  Chia sẻ cho các đối tác là nhà cung cấp hàng hóa/dịch vụ của Takashimaya liên quan đến việc thực hiện đơn hàng cho khách hàng và chỉ giới hạn ở phạm vi thông tin cần thiết cũng như áp dụng các quy định bảo đảm an ninh, bảo mật Dữ Liệu Cá Nhân;
(c)  Chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ từ nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba để thực hiện một số hoạt động liên quan đến Ứng Dụng Di Động và khi đó bên thứ ba này có thể truy cập hoặc xử lý các Dữ Liệu Cá Nhân trong quá trình cung cấp dịch vụ cho chúng tôi.
(d)  Tiết lộ thông tin khi việc tiết lộ là nghĩa vụ pháp lý của Takashimaya được cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu, và việc tiết lộ là cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ các quy định pháp luật;
(e)  Trong trường hợp có chuyển giao kinh doanh (như sáp nhập, hợp nhất, kể cả một phần hay toàn bộ), công ty được chuyển giao cũng sẽ có quyền truy cập thông tin mà chúng tôi đã lưu trữ, duy trì trong đó bao gồm cả thông tin cá nhân của khách hàng.

9.2.  Đối với những trường hợp chúng tôi có quyền sử dụng, xử lý, tiết lộ và/hoặc chuyển giao dữ liệu cá nhân của Khách Hàng cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, đại lý và/hoặc các công ty liên kết hoặc công ty liên quan của chúng tôi, và/hoặc các bên thứ ba khác có thể ở Việt Nam hoặc bên ngoài Việt Nam, thì việc sử dụng, chuyển giao, tiết lộ này sẽ được thực hiện theo đúng trình tự và quy định của pháp luật hiện hành.


9.1.   We shall not provide your personal information to any third parties, except for some necessary activities as follows:
(a)  Sharing to our Subsidiaries, Affiliates for the purpose of using information that has been authorized by the Customer;
(b)  Sharing with partners who are suppliers of goods/services of Takashimaya related to the fulfillment of orders for you and sharing information shall be limited to the necessary information as well as the application of protection regulations, to ensure security and confidentiality of Personal Data;
(c)  We may use services from a third-party service provider to perform certain activities related to Mobile App and then this third party may access or process your Personal Data in the process of providing services to us.
(d)  Disclosing information that is Takashimaya's legal obligation required by a competent authority, and is reasonably necessary to comply with legal requirements;
(e)  n the event of a business transfer (such as a merger, or consolidation, whether in whole or in part), the transferred company shall also have the right to access the information we have stored and maintained including your personal information.

9.2. For those cases where we have the right to use, process, disclose and/or transfer your personal data to third-party service providers, agents and/or affiliated companies or our related company, and/or other third parties who may be located in Vietnam or outside Vietnam, this use, transfer, and disclosure will be made in accordance with the procedures and regulations of current law.


10. QUYỀN CỦA KHÁCH HÀNG

10. USER’S RIGHT

Khách hàng, tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình sử dụng Ứng Dụng Di Động của Takashimaya có quyền sau:(a) Đồng ý cho chúng tôi truy cập, xử lý Dữ Liệu Cá Nhân và có thể hủy sự đồng ý bất kỳ lúc nào;
(b) Cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân cho chúng tôi và có thể thay đổi quyết định bất cứ lúc nào;
(c) Kiểm tra, cập nhật, đính chính hoặc hủy bỏ thông tin đã cung cấp cho chúng tôi.

You, at any time in process of using the Mobile App, have the rights as below:(a) Give us the consent for accessing, and processing your Personal Data and withdraw your consent at any time;
(b) Provide us with your Personal Data and change your decision any time;
(c) Check, update, correct or delete the information you provided us.

11. SỬ DỤNG COOKIES

11. USE OF COOKIES

Ứng Dụng Di Động của chúng tôi không ghi nhận Dữ Liệu Cá Nhân liên quan đến việc sử dụng trực tuyến của khách hàng, trừ trường hợp khách hàng lựa chọn đăng nhập hoặc sử dụng Ứng Dụng Di Động hoặc cung cấp các thông tin này cho chúng tôi. Bằng cách đăng nhập hoặc sử dụng Ứng dụng di động của chúng tôi, khách hàng đồng ý và cho phép chúng tôi sử dụng cookies để thu thập thông tin dữ liệu về việc sử dụng Ứng Dụng Di Động và cải thiện sự trải nghiệm trực tuyến của khách hàng trong quá trình sử dụng hoặc thực hiện giao dịch thông qua Ứng Dụng Di Động của chúng tôi. Cookies là một tập tin nhỏ được đặt trên ổ cứng máy tính của khách hàng giúp chúng tôi phân tích việc truyền dữ liệu Ứng dụng di động hoặc cho phép khách hàng biết được khi truy cập vào một trang cụ thể, có thể bao gồm thông tin sử dụng ứng dụng di động, chọn trình duyệt, loại thiết bị đăng nhập và vị trí. Cụ thể là:
 

 • (a) Cookies cho phép các ứng dụng di động xử lý hoạt động theo yêu cầu của khách hàng, tương đồng và khác biệt bằng cách tập hợp và ghi nhớ thông tin mà người dùng thường xuyên sử dụng, nhưng cookies không cho phép chúng tôi truy cập vào máy tính của người dùng hoặc sử dụng bất kỳ thông tin nào của người dùng ngoài những dữ liệu mà khách hàng đã cung cấp cho chúng tôi; và

 • (b) Truyền tải cookies được ghi nhớ sẽ giúp chúng tôi xác định trang thông tin mà người dùng hay truy cập và giúp chúng tôi phân tích dữ liệu cho việc truyền tải trang thông tin nhằm thực hiện dịch vụ theo yêu cầu người dùng. Thông tin sẽ được sử dụng cho mục đích phân tích thống kê, và dữ liệu sẽ được xóa từ hệ thống sau đó. Khách hàng có thể chấp nhận hoặc từ chối cookies trong phạm vi Ứng dụng di động. Hầu hết, các trình duyệt web đều tự động chấp nhận cookies, tuy nhiên khách hàng có thể tự thay đổi cài đặt trình duyệt để từ chối cookies. Nhưng việc thay đổi này có thể làm cho khách hàng không thể sử dụng ứng dụng di động của chúng tôi một cách đầy đủ.

Our Mobile App does not capture Personal Data regarding your online use unless you choose to access or use our Mobile App or provide such information to us. By browsing or using our Mobile App, you consent to and allow our use of cookies to collect information on your Mobile App usage data and improve your online experience when browsing or transacting using our Mobile App. A cookie is a small file placed on your computer’s hard drive that helps to analyze Mobile App traffic or let you know when you visit a particular site, and it can include information about the way you use a Mobile App, your choice of Mobile App browsers, the type of devices you are accessing it from, and where you are in the world. In particular:

 •  (a) Cookies allow mobile applications to process their operations to your demands, likes, and dislikes by gathering and remembering information about your preferences, but a cookie does not give us access to your computer or use of any information about you other than the data you choose to share with us; and

 •  (b) Traffic log cookies enable us to identify what pages are being frequently used and help us to analyze data about mobile page traffic to tailor services to your needs. Such information is used for statistical analysis, and the data is removed from the system thereafter. You can choose to accept or decline cookies in the course of browsing a Mobile app. Most Mobile App browsers automatically accept cookies, but you can usually modify your browser settings to decline cookies if you prefer. However, this may prevent you from taking full advantage of our Mobile App.

12. SỬ DỤNG KÊNH HIỂN THỊ QUẢNG CÁO (GOOGLE ANALYTICS)

12. USE OF GOOGLE ANALYTICS

Nhằm mục đích trao đổi thông tin khách hàng với các đối tác quảng cáo, chúng tôi có thể sử dụng website và dịch vụ phân tích ứng dụng, hoặc các hệ thống theo dõi hành vi của khách hàng được cung cấp bởi bên thứ ba (như là Google Analytics) mà có sử dụng cookie và những công nghệ tương tự khác thu thập thông tin về ứng dụng sử dụng và báo cáo về những xu hướng sử dụng (nhưng sẽ không định danh khách hàng). Các công cụ này có thể thu thập được các thông tin của khách hàng như độ tuổi, giới tính, sở thích, số lần tương tác với các quảng cáo hiển thị. Các bên thứ ba này có thể cung cấp cho chúng tôi những thông tin về sự truy cập của các trang ứng dụng khác của khách hàng. Với tính năng cài đặt quảng cáo, khách hàng có thể lựa chọn (opt-out) để không cho phép truy cập sử dụng Google Analytics bằng cách tải về “Tiện ích bổ sung trình duyệt chọn không tham gia Google Analytics” (Google Analytics Opt-out Browser Add-on) tại đây.

For the purpose of exchange of your information with advertising partners, we may use Mobile application analysis services, or customer behavior tracking systems provided by third parties (such as Google Analytics) which use cookies and other similar technologies to collect information about websites or application usage and report on usage trends (but this tools will not identify customers). These tools might collect your information such as age, gender, interests, and number of interactions with displayed ads. These third parties may provide us with information about your visit to other Mobile Apps. With ad settings, you can opt out of accessing the Google Analytics used by downloading the “Google Analytics Opt-out Browser Add-on” at this Link.

13. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

13. RETENTION

Dữ Liệu Cá Nhân được tiếp tục lưu giữ miễn là phù hợp với mục đích thu thập được quy định tại Chính Sách Bảo Mật & Bảo vệ Thông Tin này và tuân theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân và/hoặc các điều luật hiện hành khác. Chúng tôi sẽ ẩn danh tính, ngừng việc lưu trữ hoặc xóa các Dữ Liệu Cá Nhân này khi không còn cần thiết theo quy định hoặc không còn phù hợp với mục đích kinh doanh hoặc khi có yêu cầu của khách hàng, trừ khi việc lưu trữ thêm trong trường hợp cá biệt là cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi (chẳng hạn như nghĩa vụ lưu trữ dữ liệu cụ thể) hoặc để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý của chúng tôi. Khi những thông tin này không còn cần thiết cho những mục đích nêu trên, chúng tôi sẽ có thể xóa hoặc lưu trữ dưới hình thức không nhận diện định danh của khách hàng cụ thể.

We retain your Personal Data for as long as it is needed to meet the collection purposes described herein in accordance with the provisions of the law on the protection of privacy of personal information and/or other applicable laws. We undertake to anonymize, stop retaining or delete your Personal Data as it is no longer required by regulation or in case that Personal Data is inconsistent with our business purposes or as your request, except where further storage is necessary in the individual case to comply with our legal obligations (such as specific data retention obligations) or to establish, exercise or defend our legal claims. When such information is no longer necessary for the aforementioned purposes, we may delete or retain it in the form without identifying specific customers.

14. LUẬT ÁP DỤNG VÀ CƠ QUAN TÀI PHÁN

14. GOVERNING LAW AND JURISDICTION


(a) Chính Sách Bảo Mật & Bảo vệ Thông Tin này được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
(b) Nếu bất kỳ phần nào của Chính Sách Bảo Mật & Bảo vệ Thông Tin bị vô hiệu hoặc không thực hiện được theo quy định pháp luật hiện hành, thì điều khoản đó có thể được thay thế bằng điều khoản có thể thực thi và phù hợp nhất với điều khoản ban đầu, các điều khoản khác giữ nguyên hiệu lực áp dụng.
(c) Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Chính Sách Bảo Mật & Bảo vệ Thông Tin sẽ được giải quyết bởi tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam.


(a) Privacy Policy & Information protection shall be governed and construed in accordance with the laws of the Socialist Republic of Vietnam.
(b) If any part of this Privacy Policy & Information protection is determined to be invalid or unenforceable under applicable law, the invalid or unenforceable provisions will be deemed superseded by valid, enforceable provisions that most closely match the intent of the original provisions, and the remainder of this Privacy Policy & Information protection will continue in effect.
(c) Any disputes arising out of, in respect of, or connection with this Privacy Policy & Information protection shall be settled by the competent courts of Vietnam.

15. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ THÔNG TIN LIÊN HỆ HỮU ÍCH 

15. DATA CONTROLLER’S CONTACT AND HELPFUL INFORMATION 

Đơn vị thu thập thông tin cá nhân:
Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH TAKASHIMAYA VIỆT NAM
Địa chỉ: Saigon Centre, số 65 Lê Lợi, phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM, Việt Nam.
Email: CS@takashimaya-vn.com.vn
Điện thoại: (028) 3821 1819

Đơn vị lưu trữ thông tin (trừ các thông tin thanh toán được mã hóa và bảo mật theo quy định của pháp luật):
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TEKO VIỆT NAM
Mã số thuế: 0107705299
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7, Số 22 Phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.
Email: support@teko.vn
Điện thoại: 024 7308 6336

CẬP NHẬT VÀO NGÀY 29 THÁNG 09 NĂM 2023 VÀ CÓ HIỆU LỰC ÁP DỤNG NGAY LẬP TỨC

The Data Collection Company:
Company name: TAKASHIMAYA VIETNAM CO., LTD
Address: Saigon Center, No. 65 Le Loi, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Email: cs@takashimaya-vn.com.vn
Phone: (028) 3821 1819

Data Storage Company (except for encrypted and confidential payment information in accordance with the applicable law):
TEKO VIETNAM TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY
Tax code: 0107705299
Head office address: 7th Floor, No. 22 Lang Ha Street, Lang Ha Ward, Dong Da District, Hanoi City, Vietnam.
Email: support@teko.vn
Phone: 024 7308 6336

LAST UPDATED ON 29 SEPTEMBER 2023 AND IS EFFECTIVE IMMEDIATELY

;
zalo-chatzalo-chat