Tiếng Việt
English

Chính sách bảo hành/ Warranty Policy

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

WARRANTY POLICY

Với mục đích đảm bảo chất lượng sản phẩm mà Công ty TNHH Takashimaya Việt Nam (sau đây gọi chung là “Chúng tôi” hoặc “Takashimaya”) đã cung cấp cho Khách Hàng khi lựa chọn và mua sắm trực tiếp tại Trung Tâm Thương Mại Takashimaya và tại Ứng Dụng Di Động của Takashimaya, Chính Sách Bảo Hành này được xây dựng nhằm quy định về việc xem xét và giải quyết bảo hành sản phẩm theo yêu cầu từ phía Khách Hàng.
Chính Sách Bảo Hành này có thể được sửa đổi, bổ sung bất cứ lúc nào, do đó, chúng tôi khuyến khích Khách Hàng thường xuyên kiểm tra Chính Sách Bảo Hành này để được liên tục được cập nhật.

For the purpose of ensuring the best quality of products that Takashimaya Vietnam Ltd (hereinafter referred to as “We” or “Takashimaya”) has provided to Customers shopping directly at Takashimaya Department Store, or via Mobile App, we issue this Warranty Policy to provide all regulations regarding consideration and resolution of product warranty at the request of Customers.
 This Warranty Policy may be amended or supplemented at any time, therefore, we encourage the Customer to regularly check this Warranty Policy to keep it updated.

1. Điều kiện áp dụng bảo hành miễn phí


Sản phẩm được bảo hành miễn phí nếu đáp ứng được toàn bộ các điều kiện sau:


 • Sản phẩm có áp dụng chính sách bảo hành theo quy định của nhà sản xuất/nhà phân phối;

 • Có hoá đơn trực tiếp hoặc hoá đơn giá trị gia tăng có thông tin của sản phẩm để được bảo hành;

 • Còn phiếu bảo hành đi theo sản phẩm (nếu có) còn nguyên vẹn, không bị tẩy xoá, không bị rách, không bị nhoè chữ và có đầy đủ thông tin về nơi bảo hành, điều kiện bảo hành;

 • Còn tem bảo hành được dán trực tiếp trên sản phẩm (nếu có), tem phải còn nguyên vẹn;

 • Còn thời hạn bảo hành (dựa trên tem/ phiếu bảo hành/ hoặc thời điểm kích hoạt bảo hành điện tử), thời gian bảo hành phải là ngày trước ngày hết hạn được viết trên tem/phiếu bảo hành;

 • Hàng hoá bị lỗi kỹ thuật và/hoặc lỗi do nhà sản xuất.

1. Conditions for free warranty


Products are free warranty if guaranteed all the following conditions:

 • Product is on the list of warranty as prescribed by the manufacturer or distributor;

 • Having full invoice or a value-added invoice with product information for warranty purposes;

 • Warranty card accompanying with the product (if any) is intact, not erased, not torn, not smudged and has full information about the warranty place and warranty conditions;

 • Warranty stamp and stamp seals (if any) by the manufacturers on the product intact;

 • The warranty period remains in effect (based on the stamp/warranty card/or the time of electronic warranty activation), the warranty period must be the day before the expiration date written on the warranty stamp/card;

 •  Product technical error and/or defect by the manufacturer.

2. Các trường hợp bảo hành trả phí:

 • Những sản phẩm không đáp ứng một trong những điều kiện được nêu tại Mục 1 của Chính Sách Bảo Hành này, tuỳ từng trường hợp, có thể phát sinh phí bảo hành;

 • Số series, mã sản phẩm trên phiếu bảo hành không khớp

 • Sản phẩm bị hư hỏng do lỗi của người sử dụng, và lỗi đó không nằm trong phạm vi được bảo hành bởi nhà sản xuất;

Trong trường hợp phát sinh phí bảo hành, nhân viên chăm sóc khách hàng của chúng tôi sẽ báo chi phí trước khi thực hiện bảo hành cho Khách Hàng và sẽ chỉ thực hiện bảo hành (có phát sinh phí) sau khi có sự đồng ý của Khách Hàng.

2. Products not covered by warranty or repaired for a reasonable rate/fee will fall into one of the following cases:


 • The product does not satisfy one of the conditions of the warranty in Section 1 of this Warranty Policy, as the case may be, incur a warranty fee;

 • The series number, product code on the warranty card does not match;

 • Products damaged due to user error, and the error is not damaged to the extent warranted by the manufacturers.

In case of implementing warranty with fee, our customer service staff will notify the fee in advanced to the Customer, and only carry out the warranty (with fee) after receiving consent of Customer.

3. Liên hệ bảo hành
3.1 Bảo hành bởi nhà sản xuất: Khi có nhu cầu bảo hành hàng hoá, Khách Hàng có thể liên hệ trực tiếp với trung tâm bảo hành của nhà sản xuất/phân phối sản phẩm mà không cần thông qua Takashimaya.
3.2 Bảo hành thông qua Takashimaya: Trường hợp Khách Hàng muốn được hỗ trợ bảo hành tại Takashimaya, Khách Hàng vui lòng liên hệ nhân viên tại Quầy dịch vụ khách hàng, Tầng 3, Trung Tâm Thương Mại Takashimaya, 92-94 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM, Việt Nam hoặc liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0911513348 (điện thoại và Zalo) để được hướng dẫn chi tiết về bảo hành hoặc Khách Hàng có thể chủ động đến trực tiếp quầy hàng nơi Khách Hàng đã mua hàng tại Trung Tâm Thương Mại Takashimaya để được bảo hành sản phẩm.
Lưu ý: Để đảm bảo quyền lợi của Khách Hàng và Takashimaya có cơ sở làm việc với các bộ phận liên quan, tất cả yêu cầu bảo hành của Khách Hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin sản phẩm, hình ảnh/clip sản phẩm cần được bảo hành. Chúng tôi xin phép từ chối hỗ trợ dịch vụ khi chưa nhận đủ thông tin, hình ảnh từ Khách Hàng.
CẬP NHẬT VÀO NGÀY 11 THÁNG 05 NĂM 2022 VÀ CÓ HIỆU LỰC NGAY LẬP TỨC

3. Contact for warranty

3.1 Warranty directly provided by manufacturer: Customers can directly contact the product manufacturer/distributor's warranty center instead of contact with Takashimaya.
3.2 Warranty provided through Takashimaya: In case the Customer wants to get warranty support through Takashimaya, please contact the staff of our Customer Service counter, 3rd Floor of Takashimaya Department Store, 92-94 Nam Ky Khoi Nghia, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam or contact us via phone 0911513348 (mobile phone and Zalo) for detailed instructions, or the Customers can go directly to the supplier counter which provide product to the Customer in Takashimaya Department Store.
Note: To ensure the best interests of the Customer and Takashimaya has the evidence to work with the relevant parties, the Customer must provide all information of product, including its pictures/clips. We will reject to support if the Customer fails to provide such information.
LAST UPDATED ON 11 MAY 2022 AND COME INTO EFFECT IMMEDIATELY

;
zalo-chatzalo-chat